2009 26. oktober

Dato:            Torsdag d. 26.11.2009, kl. 19.00

Sted:             Ryslinge Hallen

Deltagere:    Lokalrådet

Afbud:        

Mødeleder:  Sten

Referent:      Peter

Dagsorden:  1.    Juleudsmykning / flagalle.

 1. Kulturfestivalen.
 2. Nyt fra stigruppen.
 3. Hjemmesiden.
 4. Velkomstfolder.
 5. Eventuelt.
 6. Næste møde.

Ad. Dagsordenens pkt. 1, Juleudsmykning / flagallé                          

Sten orienterede om emnet, og nævnte bl.a.,

 • At Ryslinge El er bedt om at pille gamle stik ned. Fåborg forsyning opsætter nye (u. beregning).
 • At Ryslinge El vurderer om opsætning af juleudsmykning forsat kan gøres gratis
 • At strøm til udsmykningen v. Nazareth kirken stilles til rådighed af kirken
 • At entreprenør Niels Grønbech opstiller juletræ på p-plads overfor bageren. Vi indkøber lyskæde. Ryslinge El opsætter denne.
 • At såfremt der skal opsættes ny udsmykning skal Lokalrådet bekoste fejlstrømsrelæ. Dette udskydes, da det forventes at en del master står overfor udskiftning
 • At vi har lovet at ville udvide, når pengene var til det. Vi afventer imidlertid og ser om der kommer en el-regning fra 2008/2009.
 • At Borger- og Erhvervsforeningen har betalt forsikring for flagene.

Lokalrådet besluttede at omdele opfordring til at støtte juleudsmykning og flagallé, inden jul. Friskolen forespørges om de vil omdele.

 Ad. Dagsordenens pkt. 2. Kulturfestivalen

Peter orienterede om festivalen og nævnte bl.a.,

 • At Tommy Holst var indtrådt i koordinationsgruppen i stedet for Erik Rahn Jensen
 • At der holdt møde med Høj- og Efterskolen vedr. samarbejdet. Der udarbejdes skriftlig aftale.
 • At der havde været afholdt møde med kommunens kulturkonsulent, vedr. økonomi, markedsføring og kontakter
 • At der indhentes tilbud på trykning af PR materiale
 • At der netop er udsendt første nyhedsbrev
 • At der er udskrevet en plakat konkurrence

Gunnar foreslog at man eventuelt kunne undersøge muligheden for en mindeudstilling med Kaj Sørensens naivistiske kunst.

Ad. Dagsorden pkt. 3. Nyt fra stigruppen

Steffen orienterede om arbejdet i gruppen, og nævnte bl.a.,

 • At man arbejder med opsætning af pæle ved stierne. Der var et ønske om mærke eller logo på pælene.
 • At folderen er ved at være færdig, men at man mangler et billede af pælene.
 • At der kun kommer pæle hvor man har tilladelse, hvor der ikke er kabler i jorden og hvor man ikke kan gøre brug af eksisterende pæle/skilte.

Lokalrådet besluttede at udskrive en Logo-konkurrence, hvor forslag skal indsendes inden årsmødet.

Ad. Dagsorden pkt. 4. Hjemmesiden

Jens orienterede om hjemmesiden og nævnte bl.a.,

 • At der endnu ikke er så mange links, men opfordrede til at lægge dem på.
 • At prisen for at få en side på lokalrådets hjemmeside, for foreninger uden, bliver kr. 200 pr. år.
 • At der forsat vil være mulighed for at få tekst på Fynslands hjemmeside, vederlagsfrit.

Ad. Dagsorden pkt. 5. Velkomstfolder

Erling kunne fortælle at der var trykt 700 stk. Han kontakter ejendomsmæglere for at få hjælp til uddeling. Desværre kunne folderne ikke udleveres via kommunen, men vi kan få meddelelse om ny-tilflyttede.

Jens undersøger muligheden for at få link på kommunens hjemmeside.

Ad. Dagsorden pkt. 6. Eventuelt

Sten kunne oplyse at der var søgt midler fra landdistriktspuljen til byforskønnelse/byfornyelse. Der kommer svar ultimo december.

Tillige oplystes at Lone Marcher var indstillet til en trafiksikkerhedspris, for underskriftindsamling vedr. cykelsti til Ringe.

Erling meddelte at ”Natur og Landskab” havde et stort overskud af blomsterløg. Vi har fået dem tilbudt til anlægget. Plantning planlagt til søndag d. 6. december, kl. 14. Erling koordinerer alt det praktiske.

Sten kunne oplyse at arbejdsgruppen vedr. byfornyelse/byforskønnelse havde beskrevet projekter for 6,8 mio. kr. Sten og Erling gennemgik projekterne.

Første etape går i gang til foråret og projektet løber over 2 år. Kommunen har søgt LAG midler til projektet. Stor tilfredshed med kommunens indsats.

I forbindelse med projektet vedr. blomsterløg, satses på at få en generel beskrivelse af aktiviteterne i Ryslinge, med i aviserne.

Gunnar nævnte fra RIKS at arbejdet med aktivitetsbroen i hallen skrider fremad. De endelige tegninger er ved at være færdige og det ser lovende ud med selvfinanciering.

Gunnar nævnte tillige de to gode valgmøder, i hhv. Ryslinge og Korinth, som Fynsland havde stået for.

Gunnar nævnte tillige at skulpturen ”Alma” ved Vesterled trænger til hovedrengøring. Dette er efterfølgende gjort.

Dagsorden pkt. 6. Næste møde

Næste møde afholdes torsdag d. 21. januar i Ryslinge Hallen kl. 19.00.

Emnerne er Årsmøde, opgaver (blomstrende landsby, landsbypedel) og visioner

Foreninger opfordres til at møde med to repræsentanter til Årsmødet og give bud på hvad vi skal arbejde med.

Mødet slut kl. 21.30