2009 31. august

Dato:            Mandag d. 31.08.2009, kl. 16.30

Sted:             Hos Sten, Kløvmosevej, Fjellerup

Deltagere:    Lokalrådet

Afbud/fraværende: Ulla

Mødeleder:  Sten

Referent:      Peter

 

Dagsorden:

 

  1. Byforskønnelse / oprydningsdag.

 

  1. Midtfyns kulturfestival.

 

  1. Velkomstfolder.

 

  1. Juleudsmykning / flagalle´.

 

  1. Hjemmesiden.

 

  1. Det forestående Regions / Kommunalvalg.

 

  1. Eventuelt.

 

  1. Næste møde.

 

Ad. Dagsordenens pkt. 1, Byforskønnelse/oprydningsdag

Sten meddelte at der var afbud fra Trine Hedegård Jensen, som ellers var inviteret til at deltage under punktet.

Vedr. oprydningsdag d. 05. september aftaltes følgende:

Erling spørger Oluf om lån af lokale og om mulighed for at grille pølser. Tillige laver og omdeler Erling en ”reminder” efter aftale med Trine.

Gunnar bestiller rundstykker og pølser hos hhv. bager og brugs.

Der var enighed om at fokusere på oprydning omkring krogrunden, ”Tobakshuset”, ”Birkely” og det gamle Tatol.

 

Ad. Dagsordenens pkt. 2, Midtfyns Kulturfestival

Peter orienterede om evalueringsmøde ud fra omsendt referat. Nævnte at evalueringsmøde fremover skulle holdes ultimo august, så alle havde mulighed for at få snakket sammen inden, og man var fri af ferieperioden.

Lokalrådet havde, som på evalueringsmødet, næsten udelukkende positive tilbagemeldinger på festivalen.

Erik Rahn Jensen havde desværre meddelt at han ønskede at trække sig fra koordinationsgruppen, efter at have ydet en uovertruffen indsats. Det besluttedes at søge at finde et nyt medlem til gruppen, – gerne en med nær tilknytning til Høj- og efterskolen.

Til frivillige som har ydet en ekstraordinær indsats, som der normalt ville skulle have været afregnet for, indkøbes en takkegave fra festivalen. Peter sørger herfor.

Det tilsendte regnskab udviste et overskud på godt 10.000 kr. Når takkegaverne fratrækkes bliver årets resultat på ca. 9.000 kr. Tilfredsstillende, – men ikke nok til at vi kan klare os uden tilskud.

Festivalen 2010 indledes med planlægningsmøde, ultimo september, hvor alle deltagere inviteres.

Der arbejdes på nye tiltag, – f.eks. udendørs scene, kortfilmsfestival og sangskriverfestival.

Peter tager indledningsvis et møde med skolen for at aftale konditionerne for næste års festival.

 

Ad. Dagsordenens pkt. 3. Velkomstfolder

Erling medbragte de nytrykte foldere. Alle var enige om at resultatet var blevet rigtigt godt, læseværdigt og læsevenligt.

Steffen afklarer det økonomiske mellemværende med Andelskassen.

Erling undersøger mulighederne for at få udsendt folderne til nye borgere, via kommunen.

 

Ad. Dagsorden pkt. 4. Juleudsmykning/flagallé

Sten nævnte at flere huller til flag ikke var dækkede af låg, hvilket havde medført klage. Vi afventer om kommunen gør noget i sagen.

Steffen kunne oplyse at vi har ca. 13.000 kr. stående på kontoen til flag og juleudsmykning.

Gunnar opfordrede til at der laves en blivende aftale med brugere af Nazareth kirken, om betaling for juleudsmykning (el + arbejde) i træerne udenfor.

Sten tager kontakt desangående.

Sten kunne oplyse at det endnu er uafklaret om der kommer en el-regning fra Fåborg Forsyning, vedr. sidste juls udsmykning.

Ad. Dagsorden pkt. 5. Hjemmeside

Sten orienterede om at Fynslands hjemmeside lukker pr. 01. oktober 2009. Han orienterer lokale foreninger herom, så de kan tage deres forholdsregler.

Jens kunne oplyse at Ryslinge Lokalråds egen hjemmeside er etableret på www.ryslingelokalraad.dk

På hjemmesiden er der, for foreninger i Ryslinge, mulighed for at få oprettet links til egen hjemmeside. Tillige er der mulighed for, i begrænset omfang, at lægge nyheder, m.m. på en egen side.

På hjemmesiden lægges tillige Lokalrådets referater, m.m.

Ad. Dagsorden pkt. 6. Det forestående Regions- / Kommunalvalg

Gunnar nævnte at der kunne være emner som vi ønskede at få med i valgkampen, – så som lokaltrafikken eller den kollektive trafik. Tilføjede dog at der ikke er aktuelle planer om lukning af ruter i F-M kommune.

Lokalrådet besluttede ikke at arrangere valgmøder, men i stedet at forberede spørgsmål til kandidaterne i panelet, under Fynslands to valgmøder, hhv. d. 27. oktober og 03. november.

Ad. Dagsorden pkt. 7. Eventuelt

Gunnar nævnte emner fra møde i Fynsland og møde med Økonomiudvalget:

Cykelstier, – tror at stien mellem Ryslinge og Ringe prioriteres højt.

Landsbypedel ordning, – måske en ide for Ryslinge. Dette tages op på næste møde.

Gunnar udtrykte kritik af erhvervsudvalget i kommunen, som han ikke fandt fungerede efter hensigten.

Steffen nævnte fra Sti-gruppen, at der var lavet aftale med Ravnholt Gods om beskrivelse af stier som også gik gennem deres område.

Det forventes at første sti er klar til åbning, inden jul.

Steffen beklagede at man måtte søge kredit i banken, idet LAG midlerne ikke kunne udbetales før udgifterne var afholdt.

Gunnar nævnte Aktivitetsbroen, i Ryslingehallen. Projektet er nu ved at blive nærmere beskrevet, tegninger udarbejdet, m.m. Der holdes møde med brugere af hallerne, d. 27. august, hvor der kan gives indspil. Generelt er der en positiv holdning og opbakning til projektet.

Arbejdet styres af et forretningsudvalg, med Peter Sørensen, formand for RIKS, samt to medlemmer fra Ryslinge Hallerne.

Ad. Dagsorden pkt. 8. Næste møde

Aftales til onsdag d. 07. oktober.

Mødet afsluttet kl. 18.30