2009 6. oktober

Onsdag d. 07.10.2009, kl. 16.30Hos Sten, Kløvmosevej 16, Fjellerup

Afbud: Peter, Ulla, Jens

Mødeleder: Sten

Referent: Steffen

Dagsorden:

  1. Aktivitetsbroen
  2. Landsbypedel
  3. Årets Rysling
  4. Orientering fra Fynsland
  5. Trafiksikkerhedspris
  6. Eventuelt
  7. Næste møde

Ad. Dagsordenens pkt. 1, Aktivitetsbroen

Ved generalforsamlingen i RIKS var der kun 9 deltagere. Forretningsudvalget i RIKS er ikke til at samle og gør ingen indsats.Gunnar orienterede om at Lokale og Anlægsfonden (LOA) havde krævet at der blev skaffet 50.000 kr. til forprojektet inden 8 dage. Pengene er skaffet bl. a. ved hjælp af LAG. Projektbeskrivelsen er færdig 21-10. LOA er klar til at sætte spaden i jorden til foråret. Der er givet tilsagn fra Gislev og Kværndrup om deltagelse i projektet. Der laves forretningsudvalg i samarbejde mellem halbestyrelsen og RIKS. 2 fra halbestyrelsen indgår i forretningsudvalget men halbestyrelsen er inaktiv. Gunnar spurgte om Lokalrådet kunne blande sig i processen? Svaret var et ja. Spørgsmålet er om Vagn fra Gislev vil stramme op eller overlade posten til en anden (Anne Sloth).

De 3 haller samles under Stig.

Ad. Dagsordenens pkt. 2. Landsbypedel

Landsbypedel er et projekt som er udtænkt af Landdistrikternes Fællesråd. Lokalområder ansætter en person som varetager opgaver for borgerne mod betaling. Idéen er bedre serviceniveau gennem hurtigere arbejdsgange. 5 kommuner er med i en forsøgsordning hvor der er søgt penge til i alt 10 kommuner.

Fynsland er kritisk over for ordningen. Lokalrådet er afventende og foretager sig ikke noget.

Ad. Dagsorden pkt. 3. Årets Rysling

Der skal brev ud til foreningerne med ønske om indstilling af personer. Ifølge Peter Larsons forslag skal der indstilles 5 personer. Lokalrådets udpegede følgende foreninger og kontaktpersoner:

Bjarne Vinther, Hery

Flemming Rytter, Fodboldklubben

Birgitte Rasmussen, Gymnastikforeningen

Ege Juhl Nielsen, MAS

Erik Rigvald, Pensionistforeningen

Sten kontakter de udpegede foreninger.

Ad. Dagsorden pkt. 4. Orientering fra Fynsland

Kommunen har holdt møde om Landsplanredegørelsen: Der arbejdes med 4 områder: Østjylland, København, Nordsjælland og Fast forbindelse Femern.

Et øget samarbejde med Odense er nødvendigt for at løfte FMK. Det drejer sig om fastholdelse og tiltrækning af borgere i landdistrikterne. De vigtigste opgaver for Fynsland: Infrastruktur og transport. Fynsland skal være mere synligt.

Ved repræsentantskabsmødet d. 6/10 var der 6 lokalråd som ikke var repræsenteret. Gislev har stadig ingen udviklingsplan. Der er en god ånd i Fynslands bestyrelse

Ad. Dagsorden pkt. 5. Trafiksikkerhedspris

Indstilling til Region Syddanmarks trafiksikkerhedspris: Vi indstiller Lone Marker som startede underskriftindsamlingen for cykelstien mellem Ryslinge og Ringe. Indstillingen indsendes inden 1/12.

Ad. Dagsorden pkt. 6.Eventuelt

Strukturen ved afviklingen af oprydningsdagen var ikke for god. Lokalrådet var ikke involveret i planlægningen. Tatol skulle ryddes op for at skaffe kontorplads til kommunens udstilling om byfornyelse.

I aften er der møde om kulturfestivalen på Højskolen.

Den 3/11 er der vælgermøde på Højskolen..

Dagsorden pkt. 6. Næste møde

Næste møde afholdes 26/11 i Ryslingehallen kl. 19.00