2010 19. oktober

Referat af Bestyrelsesmøde                                                                                         

Dato:            Tirsdag d. 19.10.2010, kl. 19.00

Sted:             Ryslinge Hallen

Deltagere:    Lokalrådet

Afbud:         Ulla og Jens

Mødeleder:  Gunnar

Referent:      Peter

Dagsorden:

1. Blomstrende landsby. Tilbagemelding inden 8 november.

2. Dialogformer med økonomiudvalget/plan og erhverv. Hvad ønsker vi ?

3. Repræsentantskabsmøde i Fynsland 1. november.

4. Skolestruktur.

5. Stigruppen, Byfornyelsesgruppen, Aktivitetsbroen/ Hallernes økonomi.

6. Kulturfestival 2011.

7. Eventuelt.

8. Næste møde.

 

Ad. Dagsordens pkt. 1.  Blomstrende landsby. Tilbagemelding inden 8. november.

Gunnar orienterede. Fynsland har haft svært ved at nå frem til en indstilling. Risiko for for-fordeling af de lokalråd som går ind i projektet. Projektet knapt færdig beskrevet. Hidtil har 3 lokalråd vist interesse.

I projektet ligger en ekstern årlig evaluering, hvilket kan være til god inspiration.

Ryslinge lokalråd arbejder med samme emner, og føler ikke behov for at investere tid, kræfter eller økonomi på projektet pt.

Ad. Dagsordens pkt. 2.  Dialogformer med økonomiudvalget/plan og erhverv. Hvad ønskes?

Nogle lokalråd føler ikke at kontakten til økonomiudvalg og kommunalbestyrelsesmedlemmer er tæt nok via Fynsland. Diskussion af muligheden for møder mellem enkelte politikere og enkelte eller få lokalråd. Lokalrådene er selv ansvarlige for at få udarbejdet udviklingsplan og deltage i møderne med øko.-udvalg og Fynsland.

Ryslinge lokalråd føler ikke behov for yderligere møder, enten direkte eller via Fynsland. Begge parter inviteres til et møde årligt. Såfremt mødefrekvensen skal ændres bør det være med Fynsland.

Ad. Dagsordens pkt. 3.  Repræsentantskabsmøde i Fynsland 1. november.

Gunnar havde fremsendt dagsorden, som bl.a. omfatter skolestruktur, samarbejde med lokalrådene (vi ønsker ikke fusioner, men forsat tæt samarbejde i enkeltsager) og projekt ”Blomstrende landsby”. Gunnar og Sten deltager.

Ad. Dagsordens pkt. 4.  Skolestruktur

Gunnar orienterede.

Sten udtrykte ønske om at der var gjort brug af lokalsamfundspolitikken og at der havde været udarbejdet konsekvensberegninger forinden fremlæggelse af forslag. Var sikker på at diskussionen ville komme op igen

Forslaget om lukning af Gislev skole og flytning af overbygningen til Ringe, vil medføre en optimal kapacitetsudnyttelse og passende elevantal på Tre Egeskolen i Ryslinge.

Diskussion af hvor der vil blive fundet besparelser/rationaliseringsgevinster fremover, – på skoleområdet, i centraladministrationen, eller på andre områder.

Ad. Dagsordens pkt. 5.  Stigruppe, Byfornyelsesgruppe, Aktivitetsbro/ Hallernes økonomi

Steffen orienterede om arbejdet i stigruppen. Alle investeringer er foretaget, herunder skilte og opsætning af samme. LAG tilskuddet på kr. 35.000 er klar til udbetaling. Gruppen har stadig et tilsagn om støtte fra Friluftsrådet. Endnu ikke afklaring af om der er interesse for nye projekter. Emnet kan tages op på Årsmødet.

Lokalrådet opfordrer kommunen til opprioritering af forlængelse af cykelsti fra Ryslinge til Gislev.

Gunnar udarbejder henvendelse.

Erling orienterede om opstartsmøde vedr. byfornyelse. Etablering af første byport i gang. Første del af projektet skal afsluttes 17. december. Trine arbejder på fælles indvielse af cykelsti og byporte. Lokalrådet vil gerne være med til at tilrettelægge dette.

Erling meddelte tillige at der ikke vil blive opsat ny belysning på Blåkærvej og Rødamsvej, i denne omgang. Derfor ikke umiddelbart muligt at etablere julebelysning på strækningen (da der ikke er fejlstrømsrelæer på eksisterende master). Ved byportene sikres mulighed for julebelysning.

Lokalrådet har netop fordelt flis mellem planterne på krogrunden. Det undersøges om ikke der kan bevilges et læs flis mere.

Frustrerende at bebyggelse af brandtomten trækker ud.

Gunnar gennemgik det udarbejdede forprojekt til aktivitetsbroen. Møde med Lokale- og Anlægsfonden torsdag d. 20. oktober. Fondsansøgning i gang, nu hvor der kan fremlægges et projekt. Finansieringen skal på plads inden udgangen af året. Såfremt dette lykkes kan byggeriet startes i sommeren 2011. Umiddelbart ser udvalget gode muligheder for at finde finansiering. Desværre har aktivitetsniveauet i RIKS ikke været så højt på det seneste, men Ryslinge Hallerne sikrer videreførelse.

Hallerne vil have nedsat bruger-grupper for hver hal, i forbindelse med møde i november, hvor også aktivitetsbro projektet vil blive fremlagt. Erling gjorde opmærksom på at man skulle fokusere på mulighederne og effekterne af en aktivitetsbro, både i Ryslinge og i Gislev/Kværndrup. Erling foreslog etablering af en brugergruppe på tværs af de tre haller, hvilket kan diskuteres på mødet i november.

Gunnar meddelte at Ryslingehallernes regnskab i indeværende år ser ud til at ende med et lille overskud og budget 2011 ser også fornuftigt ud.

Ad. Dagsordens pkt. 6.  Kulturfestival 2011

Peter orienterede om evaluerings- og opstartsmøde. Mange deltagere, positiv evaluering og stor støtte til festival 2011. Tillige meddeltes at koordinationsgruppen er udvidet med Erling Clausen og Erik Rahn Jensen (ud over Tommy Holst og Peter)

Lokalrådet diskuterede muligheden for at Erik bliver kasserer for festivalen, i tæt samarbejde med Steffen. Steffen og Erik aftaler nærmere.

Festivalen repræsenteres på Nytårskur i Ringe fritidscenter, 29. januar 2011.

Ad. Dagsordens pkt. 7.  Eventuelt

Sten nævnte at der skulle nedsættes et udpegningsudvalg, vedr. Årets Rysling. Enighed om genvalg af Bjarne Knudsen, Birgitte Rasmussen, Erik Rigvald, Ege Juul-Nielsen og Flemming Rytter.

Gunnar meddelte at en delegation fra lollandske lokalråd besøger Ryslinge lørdag d. 6. november. Peter vil give en orientering og guide rundt i byen.

Gunnar tager kontakt til elektrikeren, med henblik på opsætning af juleudsmykning.

Husstandsindsamling vedr. juleudsmykning/flagallé iværksættes igen. Stadig behov for midler, hvis udvidelse skal realiseres.

Ad. Dagsordens pkt. 8. Næste møde

Gunnar indkalder til møde medio januar.

Mødet slut kl. 21.40