2010 22. marts

Beslutningsprotokol

Referat af Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag d. 22.03.2010, kl. 19.00

Sted: Ryslinge Hallen

Deltagere: Lokalrådet

Afbud:

Mødeleder: Gunnar

Referent: Peter

Dagsorden:

  1. Konstituering.
  2. Åben Kommune.
  3. Borgermøde om Faber m. Martin Skibsted.
  4. Klargøring flagalle`.
  5. Kulturfestivalen.
  6. Logo for Ryslinge Lokalråd.
  7. Mental byforskønnelse Krogrunden.
  8. Eventuelt.
  9. Næste møde.

Ad. Dagsordenens pkt. 1, Konstituering

Indledningsvis meddelte Sten at han ikke ønskede at genopstille til formandsposten.

Konstitueringen blev herefter:

Formand: Gunnar Landtved

Næstformand: Erling Clausen

Kasserer: Steffen Høgild

Sekretær: Peter Larson

Ad. Dagsordenens pkt. 2. Åben kommune 18. april

Sten meddelte at der stadig manglede tilbagemeldinger fra de fleste af de kontaktede foreninger oginstitutioner. Lokalrådet besluttede at fokusere på projekter og aktiviteter, så som Byfornyelse, Stiprojekt,

Aktivitetsbro i hallen og Kulturfestival, i forbindelse med arrangementet.

Sti-gruppen offentliggør folder og ”åbner” stierne, med en gåtur på stien rundt om

Hestehaveskoven.

Da det ikke var muligt at afvikle arrangementet i hallen, besluttedes at forespørge om lån af Valgmenighedens mødesal, som ligger lige op til ovennævnte sti. Arrangementet i Ryslinge afvikles mellem kl. 13 og 16.

Ad. Dagsorden pkt. 3. Borgermøde om Faber, med Martin Skibsted

Steffen undersøger muligheden for et møde med Martin Skibsted, ny ejer af Industriområde og Faber-bygninger, samt erhvervschef John Mogensen, ultimo maj måned. Målet er et møde, specielt rettet mod erhvervslivet i Ryslinge, under temaet: ”Erhverv i Ryslinge, – Udvikling eller afvikling”

Gunnar forespørger Erik Langelund og Frands Jeppesen, Sandager, om de vil give indlæg tillige.

Dagsorden pkt. 4. Klargøring Flagallé

Sten meddelte at der nu var lavet aftaler om opsætning af flagalléen, for konfirmationsdagene i 2010, med byens foreninger. Sten sørger for oprensning af huller og forsætter som koordinator vedr. flagallé.

Der laves nye huller, hvor det er tiltrængt, i løbet af sommeren

Dagsorden pkt. 5. Kulturfestivalen

Peter orienterede om at han og Tommy Holst havde lavet en ny funktionsopdeling i Koordinationsgruppen. Peter har fremover ansvaret for kunstnere/udstillere og program, mens Tommy har ansvaret for det praktiske i forhold til Høj- og Efterskolen, økonomi og PR.

Peter nævnte tillige at der bliver følgende nye aktiviteter:

Vurderingsarrangement v. Lauritzens auktioner, Kortfilmfestival, Sangskriverfestival, Madkultur, Ballet, Udendørs scene, madsted drevet af Høj- og Efterskolen, m.m.

Gunner nævnte at en gruppe fra Skulpturpark bestyrelsen ville besøge Kaj Sørensens enke, for at undersøge muligheden for at låne naivistisk kunst, til en udstilling på Kulturfestivalen.

Tommy Holst inviteres med til næste møde, hvor der bl.a. skal laves opgavefordeling for festivalen.

Dagsorden pkt. 6. Logo for Ryslinge Lokalråd

Vinderen af Logo konkurrencen, Henrik Troels Hansen, Ryslinge, arbejder videre med redigering af det logo som Lokalrådet udvalgte som bedste forslag, i forbindelse med Årsmødet. Logo’et vil være klar til offentliggørelse på ”Åben kommune-dagen”, 18. april.

Dagsorden pkt. 7. Mental Byforskønnelse, Krogrunden

Erling orienterede om planerne vedr. krogrunden. Der er bevilget 15.000 kr. til at forskønne grunden med. Disse bruges til jordbearbejdning, græssåning, beplantning med frugttræer og etablering af bed ud mod vejen.

Gunnar foretager jordbearbejdning snarest muligt. Erling tager kontakt til Trine Hedegaard Jensen (koordinator fra kommunen) for at få fastsat dato for beplantning. Pengene skal bruges senest 30. april.

Dagsorden pkt. 8. Eventuelt

Gunnar meddelte at Fynslands forretningsudvalg havde haft møde med repræsentanter for kommunens Erhvervs- og planlægningsudvalg. På mødet var det meddelt at Landdistriktkoordinatorstillingen bevaredes med koordinatorfunktionen overfor Lokalrådene, som en 50% stilling. Tillige var meddelt at tilskud til lokalrådene på kr. 5.000 ikke blev beskåret.

Fra møde i Teknik- og miljøudvalget meddeltes at græsslåning fremover halveres.

Sten meddelte at besparelsesforslaget på Kultur- og fritidsområdet var blevet mailet rundt til foreningerne. Kun MAS havde reageret.

Stor bekymring over at der introduceres brugerbetaling, i form af en administrationsafgift, på alle kommunale anlæg, – så som boldbaner, skoler og andre lokaler,

Erling meddelte at der var trykt 700 velkomstfoldere og at der var omdelt til ejendomsmæglere i området. Det undersøges, via Jens Peter, om folderne kan udsendes sammen med andet materiale fra kommunen, til ny-tilflyttere. Hvis man bliver opmærksom på ny-tilflyttere rettes henvendelse til Erling.

Ulla opfordrede til at bruge det store skilt på Ellehavevej noget mere, i forbindelse med vores arrangementer.

Steffen nævnte at der havde været indsigelser fra en borger, til et referat fra i efteråret.

Vedkommende havde læst referatet på hjemmesiden. Der var tale om en fejl i referatet hvor der skulle have stået ”dele af forretningsudvalget”, i stedet for ”forretningsudvalget”. Det besluttedes at man fremover skal være mere forsigtig med hvorledes referaterne formuleres, når de lægges på hjemmesiden.

Dagsorden pkt. 9. Næste møde

Onsdag d. 05. maj, kl. 19.00, i Ryslinge hallen

Mødet slut kl. 21.00