2010 Formandens beretning

Beretning for Ryslinge Lokalråd  for året 2009.

I det fjerde år for Ryslinge Lokalråd, er lejet for lokalrådets virke ved at være fundet. Vi står nu i en situation, hvor mange af målsætningerne for Ryslinge Sogn i udviklingsplanen er ved at være op fyldt.

Siden sidste årsmøde, har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder, vi har deltaget i 2 repræsentantskabsmøder i Fynsland. Desuden har vi haft 1 møde med økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, og 4 møder med kommunen vedr. byforskønnelse / byfornyelse.

Slutteligt har vi haft 2 møder med lokalrådene fra Gislev og Kværndrup vedr. Ryslinge Hallerne.

Midtfyns Kulturfestival, der løb af stablen d. 20 og 21 juni 2009 har også medført en del mødeaktivitet specielt for Peter Larson fra bestyrelsen.

For 2009, var det igen Peter Larson og Erik Rahn Jensen, som trak det store læs, i skal have tak for det.

Festivalen endte med et højere besøgstal end i 2008, og et overskud på ca. 10.200 kr. Erik Rahn Jensen meddelte efter festivalen, at han ønskede at trække sig fra koordinationsgruppen, hvilket vi fra bestyrelsen er meget kede af.

Festivalen for 2010 er dog i planlægningsfasen, og Tommy Holst har indvilliget i at indtræde i koordinationsgruppen, i stedet for Erik. Datoerne for afholdelsen er d. 19 og 20 juni 2010 på Ryslinge Høj & Efterskole.

Vil man holde sig informeret, er hjemmesiden www.midtfynskulturfestival.dk altid et besøg værd.

Som nævnt i indledningen, er vi ved at have opfyldt målene i udviklingsplanen. Efter årsmødet, vil de 3 arbejdsgrupper give en status på deres projekter, så jeg vil ikke gå så meget i detaljer, når jeg her nævner dem.

Ryslinge Lokalråd har gennem det sidste år arbejdet på at få ”Ryslinge frem i lyset” og det er nu sket. Vi har etableret egen hjemmeside, www.ryslingelokalraad.dk, samt fået lavet en velkomstfolder til nytilflyttere og andre interesserede. Sidste step er så i aften, hvor vi vil præsentere vinderen af logo konkurrencen. Logoet vil efter til retning fremover blive brugt, når Ryslinge Lokalråd formidler noget ud.

Lokalrådet har ikke været så involveret i arbejdet med adgangen til naturen, så jeg overlader det til arbejdsgruppen, at komme med status på projektet efter årsmødet.

Med hensyn til byforskønnelse / byfornyelse, har lokalrådet været involveret en del, og der har været afholdt en del møder med kommunen og borgere i området. Vi har også rent praktisk været involveret i en oprydningsdag samt en løg plantningsdag, men igen vil jeg overlade det til arbejdsgruppen, at komme med en status på projektet.

En anden praktisk opgave under overskriften byforskønnelse er også flagalleén og juleudsmykningen. Her kan vi glæde os over, at foreningerne bakker os op, så vi kan rejse flagalleén  i forbindelse med konfirmationerne. Datoerne for 2010 er allerede meldt ud, og at vi igen i år søger om hjælp til det praktiske. Trods vores tidlige udmelding, kan vi med glæde konstatere, at flere foreninger har meldt sig på banen. Det er meget prisværdigt.

Igen i 2009 igangsatte vi en husstands indsamling til støtte for juleudsmykningen. Pengene skal bruges til den årlige drift samt en udvidelse omkring Blaakærvej og Rødamsvej. Vi kan glæde os over, at den økonomiske opbakningen ser ud til at stige år for år.

I 2009 har der været brugt penge til juleudsmykningen omkring Nazareth Kirken, ny lyskæde foran bageren samt til opmærkning af flagaleén.

En egentlig udvidelse af juleudsmykningen koster mange penge, og vil kræve en del års indsamlinger. Da kommunen samtidig med arbejder med byforskønnelse i området, som også kommer til at omfatte gadebelysningen, har vi ikke iværksat noget endnu, men det skal nok ske, når vi kender de endelige planer.

Sidste ben i udviklingsplanen er samspil omkring kulturarven og specielt et kulturhustilbud. Dette har taget en del tid for Ryslinge Lokalråd, og andre ildsjæle i området. Men igen vil en arbejdsgruppe uddybe dette punkt efter årsmødet, jeg vil dog kort give et rids af forløbet.

Efter årsskiftet 2008, tog vi sammen med lokalrådene i Gislev og Kværndrup initiativ til et møde med bestyrelsen i Ryslinge Hallerne. Vi var bekymrede for hallernes eksistens, ud fra kommunens fritidsstrategi og hallernes økonomi. Vi blev efter mødet enige om at der skulle ske noget, men det selvfølgelig suverænt var halbestyrelsens kompetence område. Vi opfordrede dog til et samarbejde med RIKS, som er foreningsoverbygningen i Ryslinge.

I løbet af foråret blev vi og bestyrelsen for Ryslinge Hallerne kontaktet af Kultur & fritidsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, som havde et vinderprojekt fra Lokale & Anlægsfonden, som man gerne ville have realiseret i Faaborg-Midtfyn Kommune, dette i konkurrence med andre lokalområder.

Projektet gik ud på en ombygning af en eksisterende hal, så den traditionelle 20 x 40 hal blev udnyttet på en anden måde, og til nye aktiviteter. Projektnavnet er ” Aktivitetsbroen” , et navn i vil høre mere til.

Ryslinge Hallerne og lokalrådene for Gislev, Kværndrup og Ryslinge sagde ja til projektet, dog ønskede både Gislev og Ryslinge at få projektet.

Ryslinge Hallerne valgte efterfølgende at placere det i Ryslinge, og da kommunen i forsommeren 2009 valgte at placere projektet i Ryslinge Hallerne, tog Bestyrelsen for Ryslinge Hallerne og RIKS over på projektet.

For at få dette projekt helt i mål, er det derfor nødvendigt at alle i lokalområdet bakker op omkring Ryslinge  Hallerne og RIKS. Vi skal selv være med til at rejse de sidste penge lokalt, og derved markere at vi alle har et ejerskab til projektet.

En anden ting vi også kan glæde os over, er at det endelig lykkedes at få vedtaget en cykelsti fra Ringe til Ryslinge. Takket være en underskriftindsamling iværksat af Lone Marcher samt at vi stod øverst på listen over trafiksikkerheds forbedringer, valgte kommunalbestyrelsen at bevilge penge, så byggeriet kan gå i gang i år. Vi kan kun håbe at genåbningen af kommunens budgetter ikke får negativ indflydelse på cykelstien. Når jeg bevidst siger stien fra Ringe til Ryslinge, er det fordi at borgerne i Ringe og rundt om på Fyn også trænger til at få øjnene op for, at der også  er bosætningsværdier og kulturværdier  uden for Ringe.

Noget som for alvor begynder at tage tid i arbejdet for lokalrådet, er hele tiden at holde et vågent øje med kommuneplaner og regionsplaner, vi skal hele tiden været på vagt over dagsordener i forskellige udvalg, som får stor betydning for vores lokalområde.

Eksempelvis lukningen af genbrugsstationen i Sandager, som det lykkedes for lokalrådene i Gislev, Kværndrup og Ryslinge, at få sendt til hjørnespark. Vi kender endnu ikke udfaldet af sagen ,men høringsfasen kommer nu, derfor en opfordring til alle borgere, om at tilkendegive deres mening.

En anden sag, er nedlæggelsen af rute 121, som regionen har besluttet. Nedlæggelsen betyder dog  ikke at vi kommer til at stå helt uden busdrift da rute 920 omlægges. Ryslinge Lokalråd har ligesom de øvrige lokalråd afgivet høringssvar, vores svar går mest på en tilpasning af afgangs og ankomsttider, da vi må erkende regionens argument om at man ikke vil opretholde ruter, hvor der eksisterer andre kollektive tilbud. En dækning af ruteudgiften fra Faaborg-Midtfyn Kommune finder vi ikke sandsynlig, med den økonomi kommunen har, derfor lidt mindre protest i vores høringssvar.

Vi håber, at mange borgere har benyttet sig af at kommentere busdriften på Fynbus` hjemmeside, fristen var i dag.

Det seneste vi så er blevet præsenteret for, er at erhvervs og planlægningsudvalget planlægger at spare på området som har betydning for lokalrådene.

Der er planer om at lave landdistrikts koordinatorens stilling til deltidsstilling, samt eventuelt at halvere det netop vedtagne tilskud til lokalrådene. Dog har jeg lidt svært ved at gennemskue deres regnestykke, da de forventer at spare 478.000 kr. årligt ved at gå til en deltidsstilling. Når man så samtidig skriver, at ved at bruge 110.000 kr. fra lokalrådene, kan man undgå at reduceres helt til en deltidsstilling, så har jeg svært ved at få regnestykket til at hænge sammen. At denne stilling overhovedet kommer i spil, er fuldstændig uforståeligt, da den er en væsentlig del af den vedtagne lokalsamfundspolitik for Faaborg- Midtfyn Kommune.

Dette er fuldstændigt uspiseligt for lokalrådene. Det arbejde vi gør for Faaborg-Midtfyn Kommune kunne embedsmandsværket umuligt have udført, med samme gnist. Alligevel spiller man det ud som et spareområde, og det på trods af alle de rosende ord fra politikkerne i valgkampen. Men nu er valget jo overstået, og man har sat sig i stolen, så kan man jo være ligeglad med de løfter man gav til 75 % af borgerne, eller kan man ?

Et andet spareområde som er kommet i spil nu, er på kultur og fritidsområdet. Her er der lagt op til massive besparelser på tilskuddene til forsamlingshuse og haller. Samtidig lægges der op til øget brugerbetaling for foreningerne, samt at de som noget nyt skal betale for brugen af de kommunale boldbaner. Hvis de så skulle få den glimrende ide at bruge skolerne, ja så indføres der et administrationsbidrag for brugen af lokaler her, noget som hidtil har været et gratis for foreninger. Slutteligt er det planen at nedlægge Kværndrup Bibliotek samt at reducere i bibliotekernes åbningstid.

Alle disse spare forslag er med til at undergrave lokalområdernes ønske om at udvikle sig til attraktive bosætningsområder.

Ryslinge Sogn har også fået en anden udfordring i løbet af 2009, som lokalrådet finder det vigtigt at arbejde videre med i forbindelse med udviklingsplanen.

Med salget af Faber til en udenlandsk konkurrent samt salget af bygningerne til  ejendomsinvestor Martin Skibsted, står Ryslinge overfor nogle udfordring og muligheder, når det gælder erhvervsudvikling. Ryslinge Lokalråd ønsker derfor at sætte focus på erhvervsudvikling i revisionen af udviklingsplanen. Vi mener at området på Faber vil give nye muligheder, men det kræver at borgerne og det lokale erhvervsliv er villige til at deltage i processen. Lokalrådet er mere end villig til at smøge ærmerne op, og sætte gang i denne proces. Vi har allerede kontakt til Martin Skibsted. Lokalrådet er dog ikke i stand til at løfte denne opgave selv, men er afhængig af at andre lokale kræfter vil bidrage. Lykkedes det at få alle kræfter til at arbejde sammen,  er vi ikke i tvivl om, at der er mulighed for lokale arbejdspladser her.

Vi sætter allerede her efter årsmødet gang i processen, så må vi se, om der lokalt er enighed om udviklingspotentialet her.

Som i kan se, er det ikke uvæsentlige ting lokalrådet arbejder med, samtidig med at det kan være tidskrævende. Eksempelvis er det sidste af denne beretning skrevet i går aftes, for at få de sidste politiske ting med, som har betydning for Ryslinge.

Slutteligt vil jeg takke mine bestyrelses kollegaer for året der er gået, ind imellem har vi skulle reagere med kort frist, når kommunen meldte ud.  Vi var ikke nået så langt som område, hvis vi ikke havde været villige til at lægge de kræfter i det, som vi har gjort. Det er også positivt, at der også uden for bestyrelsen, er personer som er villige til at bruge tid, til fælles gavn. Vi kan sagtens bruge flere af dem, senere i aften, vil vi hædre sådan en person.

 

Sten Aabjerg Larsen, Ryslinge Lokalråd.