2011 15. august

Referat af Bestyrelsesmøde                                                                                          Ref.nr. 055

 

 

Dato:            Mandag d. 15.08.2011, kl. 19.00

Sted:             Ryslingehallen

Deltagere:    Lokalrådet, Erik Rahn Jensen, Tommy Holst

Afbud:         Tommy ikke mødt

Mødeleder:  Sten

Referent:      Steffen

Dagsorden:

1. Evaluering af Midtfyns kulturfestival 2011

2. Valg af ny sekretær.

3. Energimessen i september

4. Nyt fra Fynsland

5. Eventuelt

6. Næste møde

Ad. Dagsordenens pkt. 1. Evaluering af Midtfyns kulturfestival 2011

Sten startede mødet med at byde velkommen til Karl Top som erstatter Peter Larson i Lokalrådet.

Erik havde udsendt et regnskab for festivalen som udviser et underskud på 43.542 kr. Til dækning af underskuddet er der en underskudsgaranti på 25.000 kr. fra kommunen. Overskuddet fra de 2 første års festivaler dækker resten af underskuddet.  Dvs. at de 4 festivaller er neutrale rent økonomisk.

Koordinationsgruppens indstilling er at nedlægge festivalen. Billetsalget viser at der er manglende lokal opbakning. Lokalrådet tiltrådte denne holdning.

Kulturfestivalen er nu historie.

Der lyder en stor tak til Erik og Kisser for deres indsats med udarbejdelse af sponsoraftaler og program.

Lokalrådet overvejer om der fremover skal laves et andet arrangement til erstatning af festivalen.

Sten udarbejder en pressemeddelelse om beslutningen om festivalens lukning.

Steffen sørger for en mindre erkendtlighed til Kisser og Erik og Tommy for deres indsats.

 

Ad. Dagsordenens pkt. 2. Valg af ny sekretær.

Sten meddelte at han af arbejdsmæssige årsager er nødsaget til at trække sig ud af Lokalrådet.

Sekretærvalget er derfor udsat, da der skal ske en ny konstituering af rådet.

Søren Haller Clausen er suppleant og indkaldes til mødet. Tidspunkt 5. eller 22. september-

Erling udarbejder dagsorden og indkalder til mødet. Dagsordenemner er bl. a.: konstituering, høringssvar til kommunen vedr. budget, årets Rysling.

 

Ad. Dagsorden pkt. 3.  Energimessen i september.

Energimessen er flyttet til 8. oktober. Der afholdes møde d. 30. august på Faber med repræsentanter fra de 4 lokalråd og kommunens klima- og miljøkonsulenter samt Flemming Skibsted.

Kommunen holder møde på biblioteket 7/9 med ”Gode råd om energirenovering”.

På energimessen satses på skoleklassernes syn på energiforsyning i fremtiden, erhvervsfolk med stande som arbejder med klimaisolering og ydelser inden for energiområdet. Kommunen kan supplere med energimåling i husene. Teknisk udvalg giver stor politisk opbakning til projektet.

 

Ad. Dagsorden pkt. 4. Nyt fra Fynsland.

17/8 er der dialog- budgetmøde med kommunen. Emner er dialogformerne fremover og kommentering af budgettet.

Der har været forslag om at politikerne fremover skulle deltage i lokalrådsmøderne. Gunnar er i mod dette forslag.

Der er varslet besparelser på dagpasningstilbuddet og der er foreslået en fælles pedelfunktion for 5 områder.

Fynslands bestyrelse er blevet opdelt i arbejdsgrupper: markedsføring, klima/energi, attraktive byer/blomstrende landsby, økonomi.

Der er lavet høringssvar til udviklingsplanen. Der ønskes fortsat en landdistriktskoordinator og landistriktspuljen ønskes hævet til mere end de nuværende 250.000 kr. og fortsat økonomisk støtte til lokalrådene. Der ønskes etableret net caféer rundt om i kommunen af hensyn til ældre borgere. Ældresagen er villig til at hjælpe ældre i brugen af EDB.

 

Ad. Dagsorden pkt. 5.Eventuelt.

Byfornyelsen skrider frem med nedrivning af huse og brolægning ved bageren. Snart starter projektet på Rødamsvej med hævning af vejbanen og brolægning. Der kommer muligvis ikke egeblade ved byportene.

Hvis vi vil have julebelysning ved byportene skal de forsynes med energi fra solceller. Erling undersøger mulighederne.

Gunnar har fået en henvendelse fra kommunen med ønske om bedre pleje af Krogrunden. Vi har ingen forpligtelse, men Karl lovede at gå en tur med sin buskrydder på grunden.

 

Dagsorden pkt. 6. Næste møde

Næste møde afholdes 5. eller 22. september.