2011

Referat af Årsmøde                                                                                                       Ref.nr. 052

 

Dato:            Torsdag d. 17.03.2011, kl. 19.00

Sted:             Ryslinge Hallens cafeteria

Deltagere:    Lokalrådet og gæster (i alt 19 deltagere)

Afbud/fraværende:

Mødeleder:  Gunnar

Referent:      Peter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning v. formand Gunnar Landtved

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Aktuelle emner og planlagte aktiviteter

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af medlemmer til Lokalrådet

8. Valg af suppleanter til Lokalrådet

9. Valg af revisorer og suppleant

10. Eventuelt

Gunnar bød velkommen.

Ad. Dagsordenens pkt. 1, Valg af dirigent

Peter blev foreslået og valgtes.

Peter konstaterede at Årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

Ad. Dagsordenens pkt. 2. Valg af stemmetællere

Poul Arne Nielsen og Karl Top foreslået og valgt

Ad. Dagsorden pkt. 3. Beretning v. formanden

Gunnar aflagde Lokalrådets beretning, og omtalte bl.a. følgende:

 • Fokus på erhvervsudvikling og specielt aktiviteterne omkring de tidligere Faberske fabriker.
 • Lokalplanen over området omkring de Faberske fabriker.
 • Debatten vedr. lukningstrussel og ændringer omkring genbrugspladsen i Sandager.
 • Kommunens rationaliseringer og effektiviseringer
 • ”Åben kommune-dagen” hvor stiprojektet var blevet indviet. Spurgte til hvad denne dag skulle bruges til fremover.
 • Årets Ryslinge
 • Kulturfestivalen, som atter i år har modtaget kommunal underskudsgaranti
 • ”Blomstrende landsby-projektet” som lokalrådet dog har fravalgt at deltage i, i første omgang.
 • Skoledebatten og den demokratiske proces som ikke helt blev fulgt.
 • Dialogen mellem Lokalråd og politikere
 • Snerydningen
 • ”Landsbypedel-ordningen”
 • Cykelstien mellem Ringe og Ryslinge
 • Lokalrådets synlighed og muligheden for at få spalteplads i Boldklubbens blad.
 • Aktivitetsbro-projektet og RIKS
 • Ryslinge Hallerne og vores lokale hal
 • Muligheden for nye aktiviteter i hallen, så som net café og avis-stue
 • Multibanen og muligheden for en BMX bane lavet af overskudsjord fra multibanen
 • Flagallé og juleudsmykning
 • Byudviklingsprojektet
 • Udviklingsplanen for Ryslinge

 

Under den efterfølgende debat nævnte Torben Vind Rasmussen bl.a. at byen er for lille til adskilte foreninger. Håbede på større samarbejde foreninger imellem.

Gunnar nævnte at samarbejde mellem foreninger kunne være et emne på ”Åben Kommune-dagen”

Flere roste Lokalrådet for de mange initiativer og aktiviteter

Ad. Dagsorden pkt. 4.  Fremlæggelse af revideret regnskab

Steffen fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på kr. 8.607,- og en egenkapital på kr. 57.146,-. Omsætningen i 2010 havde været på kr. 70.000,-

Det bemærkedes dog at der i regnskabet indgik flere projekt-regnskaber, så som Kulturfestivalen, Sti-projektet, Flagallé og Juleudsmykning.

På spørgsmål vedr. omkostninger vedr. Flagallé og Juleudsmykning, svarede Sten at omkostningerne bestod i vedligehold, forsikring, udskiftning og opsparing til nyindkøb/udvidelse.

Ad. Dagsorden pkt. 5.  Aktuelle emner og planlagte aktiviteter

Gunnar orienterede om Aktivitetsbroprojektet i hallen og nævnte bl.a.,

 • At finansieringen endnu ikke er helt på plads, men at der er tiltro til at dette sker, med hjælp fra et fundraisingudvalg og Lokale- og Anlægsfondens store interesse i projektet. Det forventes at alle afklaringer er på plads i 2011 og at der er byggeår i 2012.

Efterfølgende fulgte en debat af idrætslivets opbakning og hallens økonomi og fremtid, med eller uden en aktivitetsbro.

Erling orienterede om Byfornyelse/byforskønnelse og nævnte bl.a.,

 • At byportene gøres færdige i april måned og at man derefter går i gang med ny belægning i og omkring T-krydset ved bageren og p-pladserne samme sted.
 • Renovering af anlægget overfor Høj- og Efterskolen indledes først i 2012.
 • At der stadig er mulighed for støtte til facaderenovering af private boliger (op til 25%).
 • Kommunen har opkøbt Blåkærvej 6 og vil nedrive dette, sammen med det gamle bibliotek (spejderhuset) på Kirkestien. Tillige arbejdes der på at overtage Rødamsvej 2, også med nedrivning for øje.

Karl Top orienterede om arbejdet i sti-gruppen og nævnte bl.a.,

 • At der ligger en ubrugt bevilling, som gruppen ikke har taget stilling til.

Flere foreslog at arbejde på åbning af endnu flere stier, at lave et arrangement hvor stierne præsenteredes, at forbedre belægningen på stien ved Hestehaveskoven, at udbedre stierne i økoparken, m.m.

Peter Larson orienterede om Midtfyns Kulturfestival og nævnte bl.a.,

 • At festivalen i år indledes med en opera kabaret, som arrangeres i et samarbejde mellem Musik på Midtfyn og Høj- & Efterskolen.
 • Konceptet bliver som i 2010
 • At koordinationsgruppen i år består af Tommy Holst, Erik Rahn Jensen, Erling Clausen og Peter Larson.
 • At der er udskrevet en plakatkonkurrence og at vinder-plakaten er på vej i trykken

Ad. Dagsorden pkt. 6.  Behandling af indkomne forsalg

Der var ikke indkommet forslag

Ad. Dagsorden pkt. 7.  Valg af medlemmer til Lokalrådet

På valg var Jens, Gunnar og Erling. Det meddeltes at alle genopstillede.

Da der ikke blev opstillet nye kandidater, blev alle genvalgt.

Ad. Dagsorden pkt. 8.  Valg af suppleanter til Lokalrådet

Karl Top valgtes som 1. suppleant, Søren Haller Clausen valgtes som 2. suppleant.

Ad. Dagsorden pkt. 9.  Valg af revisorer og suppleant

Birgit Maegaard og Peder Jacobsen genvalgtes som revisorer, med Per Frandsen som suppleant.

Ad. Dagsorden pkt. 10.  Eventuelt

Poul Arne gjorde opmærksom på dialogmøde vedr. børnepasningsstruktur, d. 14. april.

På forespørgsel vedr. foreningsoversigt, meddelte sten at han løbende forespurgte om ændringer, så listen er så aktuel som mulig. Opfordrede foreningerne til at give meddelelser om ændringer.

Gunnar afsluttede det officielle møde med at bekendtgøre at Årets Ryslinge 2011 er Runa og Peder Fjeldstad. Runa og Peder kunne desværre ikke være tilstede, men hædres i forbindelse med flisenedlægning på Hestehavevej, på Grundlovsdag.

Gunnar afsluttede mødet med at takke for gode indlæg, gode diskussioner og godt fremmøde.

_______________________________________________________________________

Efterfølgende havde Landdistrikt-koordinator Jens Peter Jacobsen indlæg om revision af udviklingsplan. Jens Peter nævnte i sit indlæg bl.a.:

 • At Ryslinge Lokalråd har fået gennemført meget og at projekter værdiforøger
 • At Ryslinge forsat skal være et attraktivt bosætningsområde
 • At der er for mange haller i kommunen og at Ryslinge skal gå efter aktivitetsbroen
 • At et rigt foreningsliv giver både styrker og udfordringer
 • At nye generationer i højere grad er nydere end ydere i foreningslivet.
 • At udvikling også medfører afvikling
 • At vi skal tænke over hvilke faciliteter vi har brug for
 • At vi skal ”brande” os som kulturområde
 • At vi skal tænke i nye indsatsområder, som turisme, klima, m.m.

 

Under den efterfølgende debat diskuteredes bl.a. samarbejde mellem foreninger, indsatsområder for Lokalrådet, byudvikling og synlighed.

 

Gunner takkede afsluttende Jens Peter for det inspirerende indlæg og for gode input fra alle deltagere.