2011 22. september

1. Valg af ny sekretær og formand Der kunne ikke vælges ny formand. Erling fungerer herefter indtil næste årsmøde. Jens Jørgen blev valgt som sekretær
2. Søge tilskud til borde og bænke Det blev drøftet om lokalrådet skal søge Naturstyrelsen Fyns pulje til forbedring af familieskovturen. Det skønnes, at lokalrådet ikke har områder, som kan komme ind under kategorien. Ryslinge Skulpturpark tager på sit næste møde stilling til om man skal søge puljen om tilskud til forbedring af stierne i parken.
3. Energimessen 8. oktober i Ryslinge Erhvervspark Energimessen, som afholdes i Fabers Fabrikkers tidligere bygninger og som er arrangeret i et samarbejde mellem lokalrådene i Gislev, Kværndrup, Krarup-Espe og Ryslinge, Fynsland og Faaborg-Midtfyn Kommune forventes af få stor tilslutning
4. Nyt fra Fynsland Der er repræsentantskabsmøde den 6. oktober – Karl overvejer deltagelse. Dialogprojektet mellem lokalrådene og Faaborg-Midtfyn Kommune er til drøftelse. Der lægges op til 2 årlige møder samt ad hoc-drøftelser om specielle projekter.
5. Eventuelt Forslag om et projekt omkring synlighed og samling af foreningerne. Dette kræver, at der tages initiativ til konkrete projekter.  Det bringes i forslag, at der foretages en analyse af hvilke ting der skal til for at samle foreningerne. På næste møde sættes punktet på dagsoprdenen til videre drøftelse.
Flagalle – Erling overtager ansvaret.
Julebelysning – Erling arbejder videre med projektet omkring julebelysning ved byportene og Nazaret-kirken. Belysningen ophænges i fællesskab med efterfølgende fællesspisning. Datoen er fastsat til den 19. november
6. Næste møde Den 17. november 2011 i Ryslingehallen. Der er på forhånd afbud fra Jens Jørgen
Referent: Jens Jørgen