2011 30. marts

Beslutningsprotokol

Referat af Bestyrelsesmøde                                                                                          Ref.nr. 053

Dato:            Onsdag d. 30.03.2011, kl. 19.00

Sted:             Ryslinge Hallen

Deltagere:    Lokalrådet

Mødeleder:  Gunnar under pkt. 1, herefter Sten

Referent:      Peter

Dagsorden:

1.     Konstituering af bestyrelsen

2.     Evaluering af årsmødet

3.     Side i Boldklubbens blad

4.     O.E.I. strategien, hvad gør vi?

5.     Nye tiltag, fra Jens Peders oplæg. (stier, klima, energi)

6.     Flagallé, juleudsmykning

7.     Kulturfestivalen

8.     Eventuelt og næste møde

Ad. Dagsordens pkt. 1. Konstituering af bestyrelsen

Gunnar meddelte at han ikke ønskede at forsætte som formand, efter valg til formand for Fynsland og for Ryslinge Hallernes bestyrelse.

Sten modtog valg til formand, med det forbehold at hans arbejdssituation kunne medføre at han måtte trække sig i utide.

Genvalg af næstformand Erling Clausen, kasserer Steffen Høgild og sekretær Peter Larson.

 

Ad. Dagsordens pkt. 2.  Evaluering af Årsmødet

Jens mente at fremmødet burde have været større (11 ud over bestyrelsen).

Diskussion af hvorledes vi kunne tiltrække flere. F.eks. at der afvikles aktivitet i forbindelse med Årsmødet.

Sten var skuffet over de få foreningsrepræsentanter, efter at alle var inviteret direkte pr. mail.

Konklusion at fremmødet var forventeligt, og at det havde været en god aften, med en god og positiv debat.

 

Ad. Dagsordens pkt. 3.  Side i Boldklubbens blad

Gunnar orienterede om pris.

Enighed om at indrykke ¼ side, med det primære formål at få interesserede henvist til Lokalrådets hjemmeside. Navn, logo og hjemmesideadresse anføres, tillige med 3-4 ”nyheds-pinde”.

 

Ad. Dagsordens pkt. 4.  O.E.I. strategien, hvad gør vi ?

Gunnar orienterede om Omlægnings-, Effektiviserings- og Innovations-strategien.

  1. Offentligt møde 14. april vedr. børnepasning og samarbejde med Lokalråd. Følgegrupper etableres i tilknytning til hvert skoledistrikt. Målet er en større involvering af borgerne.

Efterfølgende laves en lokalsamfundsvurdering.

Enighed om at mødes med lokalrådene fra Gislev og Kværndrup vedr. emnet, umiddelbart

efter mødet d. 14.

 

  1. Besparelse på ”grønne områder”, ved opkrævning af leje for udendørs idrætsanlæg, tillige med at halleje stiger og medlemstilskud falder
  2. ”Attraktive Byer og Landsbyer” – revision af ”Toscana-planen”. ”Topmøde” d. 31. marts.

Gunnar og Steffen deltager.

Ad. Dagsordens pkt. 5.  Nye tiltag, fra Jens Peder Jacobsens oplæg. (stier, klima, energi)

Gunnar orienterede. Personligt var han meget interesseret i energi problematikker. Skulle energi være en mærkesag for området?

Diskussion af afvikling af energimesse med lokale firmaer, specielt for beboere i sognet. Gerne afviklet i Martin Skibsteds erhvervspark. Steffen forespørger hos Martin Skibsted.

Gunnar og Erling er tovholdere på projektet, som forventes afviklet i september.

Udspil fra Sti-gruppen vedr. introduktion til nye stier og evt. åbning af flere, afventes.

Enighed om at det ville være en god ide at afvikle aktiviteter i forbindelse med sti-åbning, byport- indvielse, byfornyelses-tiltag, og lign.

Vi skal forsat udvikle Ryslinge som et attraktivt sted at bosætte sig.

Ad. Dagsordens pkt. 6.  Flagallé, juleudsmykning

Sten orienterede om at der skulle indkøbes en ny stang m. flag, tillige med at baglygte skulle skiftes på den ene vogn. Gunnar aftaler reparation hos Jesper.

Huller til flag oprenses inden første konfirmation. Sten melder en dato ud.

Gunnar orienterede om at opsætning ved Nazaretkirken skulle ske inden frosten sætter ind. Opsætning er ret tidkrævende. Kæderne trænger til udskiftning. Enighed om at købe nye LED-lyskæder, gennem Lars Tjørnelund.

Diskussion af muligheden for opsætning af juletræer ved byportene. Strømforsyningsmulighed  undersøges af Erling.

Ad. Dagsordens pkt. 7.  Kulturfestivalen

Peter orienterede om aktiviteterne vedr. festivalen. Nævnte herunder bl.a.,

  • At der holdes møde vedr. aftale m. Høj- og Efterskolen, torsdag d. 31. marts
  • At der holdes udstillermøde d. 6. juni
  • At Gislev Rejser har sponsoreret 2 rejsegavekort
  • At der udarbejdes 12-sidet program m. annoncer, som husstandsomdeles
  • At der etableres ”kunstnercafé” for udstillere, med ”smør selv mad”
  • At armbånd som adgangsbillet forventes sponseret
  • At PR strategi m.m. diskuteres i koordinationsgruppen tirsdag d. 5. april

Ad. Dagsordens pkt. 8.  Eventuelt og næste møde

Gunnar orienterede om Fynslands nye strategi med at lægge bestyrelsesmøderne hos de tilsluttede lokalråd på skift, samt at man ønskede at tage direkte kontakt til enkelte lokalråd vedr. involvering i forskellige projekter.

Sten forespurgte om hvor langt vi var med erstatning af nye plader til ”Årets Ryslinge-fliser”. Projektet er sat i gang.

Gunnar orienterede om en positiv generalforsamling i Ryslinge Hallerne.