2015 10. februar

Bestyrelsesmøde i Ryslinge lokalråd  Tirsdag den 10 februar 2015. hos Steffen Høgild.
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.
En status d.d. på indsamling fra de omdelte foldere er opgjort til
9,600 kr. Det svarer til det der er kommet ind tidlige år.
Pkt. 2. Gennemgang af bygge/byfornyelsesfonden.
Udfordringer er at de indsamlede midler ikke skal beskattes.
Endvidere er det spørgsmålet hvordan det bliver med en fast
hovedstol på 50.000 kr. som ikke kan disponeres over.
Dette projekt kan/skal sælges på årsmødet (evt. en advokat. mfl.)
med på mødet til at fremlægge om ”Ryslinge Udviklings
APS/forening”…
Der afholdes møde ved Gunnar Søndag den 15. kl. 17:00 om
”Ryslinge Udviklings APD/forening”…
Pkt. 3. Årsmødet 19 marts. Kl. 18:00 Vi kan være på Høj og
Efterskolen.(foredragssalen)

På valg er: Erling, Per og Gunnar.
Per modtager ikke genvalg.
Maria indtræder fra supleantstatus i bestyrelsen.
Steffen indrykker annonce, Karl laver et skriv på hjemmesiden som
omtaler årsmødet.
Suppleanter: Margit Schøtt, Jeanette Nielsen.
Revisor: Peter Jakobsen og Birgit Magaard suppleant Elsebeth
Tranekær
Dirigent: Knud Rasmussen eller Tyge Mortensen spørges…
Pkt. 4. Evaluering af mødet med L.P. udvalget 2 februar.Gunnar orienterede fra det ovenstående fællesmøde.
Pkt. 5. Evaluering af mødet med idrætsforeningerne og
skole/børnehave.

Der var 15-20 deltagere og alle de inviterede foreninger var
fremmødte. Der blev etableret mange gode kontakter, som sikkert
vil give fordele for alle foreningerne i Ryslinge. Et samarbejde om
foreningsblad er positivt. Rigtig god stemning på mødet.
Der skal afholdes et foreningsmøde den 16. april i Ryslinge Hallen kl
19.00 hvor alle foreninger i Ryslinge inviteres.
Pkt. 6. Streamers ved Nima koster 20 kr. stk. og er 10 x 50 cm.

Der bestilles 500 stk. (er prisen med moms ??)
Pkt. 7. Arbejdsopgaver fra sidste møde.
Per vil gerne opsætte skilte ved Brugsen og Købmanden vedr.
hjertestarterne.
Velkomstfolder Karl og Flemming?
Hjemmesiden?
Skal RL. gå ind i etablering/tilslutning af de sidste 55 % af
husstandene i Ryslinge der ikke er tilsluttet Energi Fyns fibernet.
Hvordan kan det markedsføres.?
Rør til flagstenger: Steffen ringer til kommunen og forsøger at få
oplysninger om hvor der går ledninger ved byportene. Der hvor der
skal sættes nye flag op. 4 stk. ved hver byport.
Pkt. 8. Evt.
Affalds indsamling 2015: Hanne kontakter DN for dato m.v. En
lørdag kan vi komme af med affaldet.
Næste møde den. 7. maj.