2015 Beretning

Generalforsamling i Ryslinge lokalråd 19 marts 2015.

På Ryslinge Høj og Efterskole.

På sidste års årsmøde blev Steffen Høgild, Hanne Nissen, Karl Top og Flemming Skibsted valgt i bestyrelsen.
Vi har haft et begivenhedsrigt år som vi plejer, hvor lokalrådet oplever en stor opbakning til de tiltag der bliver gjort for vores lokalområde, og det varmer os rigtig meget.
Årets Rysling blev vores alle samens Erik Skøtt fra M.A.S., en værdig repræsentant til det. Han har lagt rigtig mange kræfter i arbejdet på amatørscenen her i Ryslinge, som jo er en kulturperle der har sit kendskab langt ud over kommunegrænsen.

Tak til skolernes 6. klasses forældre, som igen i år stod for flagalleen ved de 3 konfirmationsdage i byen. Flagallen er i øvrigt blevet udvidet til at have 4 flag ved byportene på Blåkærvej og Rødamsvej.

Lysavisen er en god oplevelse i vores nærområde, og derfor vil jeg igen i år rette takken til Per Hanfgarn og Poul Halberg for at I utrætteligt holder den ajour, og fornyer den.

Ryslingedagen første søndag i september, blev igen i år en stor succes, og der var både mange aktive, og besøgende. Det er dejligt at der er fundet en model, hvor alle foreninger synes det er sjovt at lave en fællesdag med skæve indslag. Herfra skal også lyde en tak til alle der var med til at gøre dagen festlig.

Julemarkedet som er arrangeret af Tre Ege Skolen og Ryslinge friskole, havde også en succesfuld dag på friskolen, dejligt at skolerne har fundet sammen om det.

Folkemødet i Ryslingehallen den 9 oktober, blev også en rigtig god dag, med input fra Bjarne og Britta fra Vestervig, om hvordan man bruger nedrivningspuljen fra kommunen, og sammen med en selvskabt byggefond, får skønheden tilbage i deres by.
Efterfølgende var der referater fra vores egne arbejdsgrupper, om hvor langt man er nået, og hvad der sker i fremtiden. En god aften der bærer præg af et stort engagement fra mange mennesker i vores by, det er godt for fremtiden, og lever godt op til vores motto. ”Vi kan – og vi vil ”.

Er der borgere som har lyst til at træde ind i nogle af grupperne, eller oprette en ny, så er I hjertelig velkomne. Vi hører gerne fra jer.

På nuværende er der:

Jazzklubben, med Gert Fischer som formand
Fælleshus på Gråbjergvej 6, Erik Hjuler
Åben hal Per Hanfgarn
Løbeklubben i Ryslinge Flemming Rytter
Byforskønnelsesgruppen, Ryslinge A.P.S. Erik Rahn Jensen Gunnar Landtved
Hjemmesidegruppen Karl Top
Naivistisk museum Gunnar landtved
Erhvervsgruppen Ryslinge Gunnar Landtved

I Masken var der et fyraftens møde mellem L.P. udvalget og borgere fra vores by, her kunne der tilkendegives meninger om alt, som så udvalget ville tage med hjem og arbejde videre med. Lokalrådet havde samlet alle de ca. 60 aktiviteter i et notat som blev omdelt, hvor en stor del at dem er sat i gang her i byen. Dette for at synliggøre at Ryslinge vil fremtiden, og gøre noget ved den selv. Senere på denne aften var der møde på Friskolen om kommunens udviklingsstrategi, som går på ”Bosætning, branding og beskæftigelse”.
Denne udviklingsstrategi er nu vedtaget i kommunalbestyrelsen, og den lægger op til områder med oplandsprofiler, og dermed er der en opgave at få en sådan oplandsprofil til Ringe for vores vedkommende, sammen med Gislev, Kværndrup, Krarup – Espe, Gestelev-Heden-Vantinge. En opgave der bliver spændende i den kommende tid.
Rækkefølgen af bosætning,branding og beskæftigelse kan man altid diskutere, idet jeg mener at der skal beskæftigelse til for at give bosætning, og på den baggrund har en række erhvervsdrivende i Ryslinge og Rudme har sat sig sammen og arbejder med at lave et kartotek med alle de faggrupper der har et cvr. Nummer, således at vi kan få dem kategoriseret, og bag efter byde dem sammen i klynger, således lokalkendskabet kan forbedres.
Det er faktisk erhvervslivet selv der har bedt om det, således at man kunne bruge hinanden som eventuelt underleverandør.

Lokalrådet havde indbudt alle foreninger med tilknytning til Ryslingehallen til en aften i Ryslingehallen, hvor dagsordenen er at man fortæller om sin egen forening, og hvilke tiltag man vil tage i kommende periode, og hvordan man vil forholde sig til besparelser, der lægges op til i 2016. Vi havde et rigtig godt møde, hvor der kom mange gode ting frem, bl.a. at man ville arbejde for et fælles blad for alle foreninger, noget vi glæder os til at se.

Lokalrådet har sendt høringssvar på Dagpasningsområdet, som vi stod noget uforstående for den udmeldte lukning, idet Eventyrhuset er helt fuld af børn, og at prognoserne siger at børnetallet skulle være på det laveste nu. Men hvis det skulle ske at den lukkes, ønsker vi en landsbyordning på Tre Ege skolen. Det blev en landsbyordning med Tre Ege Skolen, det en god ordning, når vi tænker på hvad der kunne havde sket. En stor tak til bestyrelserne fra Fem kløveren og Tre Ege Skolen for at havde været så aktive i denne proces.

Lokalrådet og borgere har arbejdet med en fond, der skulle etableres her i Ryslinge, som kunne bruges til at byforskønne vores by, men også til f.eks. at få Eventyrhuset i omsætning, når det bliver lukket. Men det vil tage som et punkt efter beretningen.

Fremtiden.

Lokalrådet vil rigtig gerne at vi i fællesskab får nogle fælles ting til at fungerer optimalt i vores by, og det gøres kun ved at vi arbejder sammen på tværs af foreningerne, og prøver at samle nogle ting, så der kan blive fuld opbakning til arrangementerne.
Lokalrådet vil gerne leve op til vores nye logo : Ryslinge et liv i Fællesskaber.

På Gråbjegvej 6 har en arbejdsgruppe arbejdet med tiltag for at bruge huset, nu er der muligheder for at få et kommunalt ejet foreningshus, hvor der vil være mange forskellige foreninger der får deres aktiviteter, dette giver et fantastisk kulturelt knudepunkt lige midt i Ryslinge, med Gråbjergvej 6,Fløjte Emils hus, og så sammen med skole og kirke. Der er stadig nogle brikker der skal falde på plads, men pressen vil garanteret give jer svaret i løbet af kort tid.

Lokalrådet vil gerne at vi får pyntet op på vejen fra Ryslinge til Fjellerup, det er ikke den bedste oplevelse, at kører denne vej, da der er et par ejendomme der skæmmer meget, så det arbejder vi med.
Lokalrådet vil også gerne være medindbyder sammen med Danmarks Naturfredningsforening, der den 18 april lægger op til at vi rydder op langs vejene i vores by. Vi vil meget gerne inviterer dig og øvrige borgere fra hele byen vil hjælpe os denne dag fra kl. 10.00 til kl. 13.00, vi mødes ved Ryslingehallen, og man får tildelt en rute som der så samles affald på. Vi håber på at folk har lyst at hjælpe til denne dag.


Vi vil gerne understøtte at Skulpturparken udvikler sig, idet det er blevet et af byens varemærker, og der er ved at blive udarbejdet en vision og målsætningsplan for fremtiden, den kan I godt glæde jer til at se, hvad arkitekterne Eviggrøn giver bud på.

Lokalrådet arbejder sammen med F.M.K. og Ryslinge Høj og Efterskole, på at få nogle motionsredskaber for voksne på området ved gadekæret, og får reetableret springvandet, som det var.
vi vil også gerne understøtte den offentlige legeplads som Ryslinge friskole har på tegnebrættet, således at den kan indgå sammen med Tre Ege Skolen, hallen og friskolen.

Lokalrådet har haft møder med aktører omkring hallen, som det ser ud til at der bliver nogle store nedskæringer på i 2016. Vi håber at vi fælles kan skabe så meget aktivitet at den kan bevares, så kære borgere der er aktiviteter for alle aldersgrupper, så brug den, det er her man kan få sit helbred trimmet, og få gode venskaber.

Som noget nyt vil lokalrådet indbyde til et møde, hvor både idræts og kulturelle foreninger kan komme og give en orientering om deres arbejde, og give deres meninger tilkende, samt skabe netværk på tværs, det er den 16 april, hvor det var vores hensigt at få bygget endnu mere samarbejde sammen mellem foreningerne, således der bliver et positivt fælles fodslag i vores by.

Lokalrådet arbejder også på at få lidt gang i den halvtomme grund over for bageren, således at der kunne blive en helhed på hjørnet der.

Ligeledes vil vi også gerne være med til at få de 17 byggegrunde på trævarefabrikken frem i lyset, nu her hvor krisen så småt er ved at være drevet over.

Vores by har så meget at byde på, både kulturelt og foreningsmæssigt, at vi må ud og være mere synlige, så kan vi helt sikkert trække flere indbyggere til området. Derfor ville det være rigtig perfekt, hvis der var en eller flere der ville påtage opgaven at skrive alle de positive historier til vores aviser, der har vi i lokalrådet syndet lidt, må vi erkende.

Alt dette ville være dejligt om I ville give kommentarer til, så lokalrådet har nogle pejlemærker at rette sig efter.

Ellers vil jeg sige tak for den store opbakning der allerede er kommet til arbejdet, og tak for jeres medengagement i tingene det tegner godt for frem tiden.

For ”Vi kan – Og vi vil”

Tak til bestyrelsen for året der igen har budt på meget forskelligt, og at I har haft lyst til at gøre en forskel, det har været sjovt, så tak for det.

 

 

Ryslinge A.P.S.

Ryslinge byforskønnelsesgruppe.

Vi har arbejdet med en model der bygger på et anpartsselskab der er drevet af foreningen Ryslinge lokalråd.
Ryslinge A.P.S. skal havde en fondskapital på mindst 30.000 kr. som er grundlaget for gruppens arbejde, denne kapital er den bestemmende for aktiviteterne der skal foregå, og denne kapital kan ikke udloddes/bruges.
Det vil sige at det er lokalrådet der skal ud at skaffe disse midler til fondskapitalen, og denne sammenhæng har vi flere muligheder som vi afsøger, det bliver ikke ved indsamling her i byen.
Ryslinge A.P.S. får sin egen bestyrelse og regnskab, som en underafdeling af lokalrådet. Ligeledes vil bestyrelsen blive etableret på egen generalforsamling, hvor lokalrådet har 4 pladser ud af 7, og de 3 vælges fra foreningerne/borgere.
generalforsamlingen vil blive midt i juni måned, som I hører nærmere om..
Ryslinge A.P.S. har en direktør og revisor til arbejdet, sammen med bestyrelsen.
Indskudsbeviser kan efterfølgende købes, og er at betragte som en gave der ikke giver nogen afkast eller medindflydelse på hvad pengene skal bruges til, det er alene generalforsamlingen og bestyrelsen der afgør dette.
Hvad skal pengene bruges til?
Det kunne være at få sat gang i byggeriet over for bageren, således at der blev fyldt ud på hjørnet der, det vil forskønne bymidten rigtig meget.
det kunne være igangsætning af ting i ”Eventyrhuset”, når børnene er flyttet på skolen, det vil være kedeligt, hvis huset kommer til at stå tomt i flere år.
Det kunne være tiltag med forskønnelse omkring vores hal, idet det hele taget ting som gør vores by mere attraktiv at komme til, og være i. Men det er generalforsamlingen og bestyrelsen der afgør dette.
Men der er faktisk kommet tilkendegivelser fra Fonde på, at stiller vi med et beløb til et projekt, så er man villig til at gå med til at finansiere det, og jeg skulle kende kommunen dårligt, hvis der er 2 parter der stiller med et beløb, at der så ikke kommer en medfinansiering fra dem også. Det er den måde vi har tænkt at det skulle genereres en større positiv udvikling i Ryslinge.
I er velkomne til at komme med ideer, og kommentarer til arbejdsgruppen, der består af: Erik Rahn Jensen, Kurt Poulsen, Gert Fischer, Erik Hjuler, Marie Holtvig, Hanne Nissen og undertegnede.