Årsmøde 2009

Ryslinge Lokalråd
Beslutningsprotokol

Referat af Årsmøde
Ref.nr. 034

Dato: Onsdag d. 27.02.2009, kl. 19.30
Sted: Ryslinge Hallens cafeteria
Deltagere: Lokalrådet og gæster
Afbud/fraværende: Sten
Mødeleder: Gunnar
Referent: Peter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning v. formand Sten Aa. Larsen
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Aktuelle emner og planlagte aktiviteter
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til Lokalrådet
8. Valg af suppleanter til Lokalrådet
9. Valg af revisorer og suppleant
10. Eventuelt

Gunnar bød velkommen til mødet og meddelte at formanden havde måttet melde afbud grundet sygdom.

Ad. Dagsordenens pkt. 1, Valg af dirigent
Peter blev foreslået og valgtes

Ad. Dagsordenens pkt. 2. Valg af stemmetællere
Ulla og Steffen valgt uden modkandidater

Ad. Dagsorden pkt. 3. Beretning v. formanden
I Stens fravær, oplæste Gunner den skriftlige beretning.
I beretningen var følgende emner bl.a. fremhævet:
Mødeaktivitet
Kulturfestival
Fibernet i hele sognet
Udviklingsplan
Arbejdsgrupper, – vedr. byforskønnelse, kulturhus og stier
Ryslinge Hallerne
Flagallé og juleudsmykning
Lokaltrafik
Genbrugsstation
Hjemmeside
Velkomstfolder

Efterfølgende diskuteredes bl.a. juleudsmykning, – tilskud og ændring, lokalrådets synlighed og ny hjemmeside.

Ad. Dagsorden pkt. 4.  Fremlæggelse af revideret regnskab
Steffen fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på kr. 5.107,-.
Det bemærkedes at festivalen ikke var medtaget i driften og at der i årets løb var ydet et tilskud på kr. 25.000, fra Fødevareministeriet, til Udviklingsplanen.

Peder Jacobsen forespurgte til om man kunne øremærke midlerne som indsattes på juleudsmykningskontoen. Bestyrelsen træffer senere beslutning herom. Pt. står der kr. 14.500 på kontoen.

Der var til Kulturfestivalen ydet tilskud fra LAG, hvilket havde medført et stort administrativt arbejde og krævet at der udarbejdedes selvstændigt revisor revideret regnskab herfor.

Ad. Dagsorden pkt. 5.  Aktuelle emner og planlagte aktiviteter
Peter orienterede om Festival 2008, smat om arbejdet med den kommende festival i 2009.

Gunnar refererede fra Årsmøde i Fynsland:
– Landdistrikterne skal søge politisk indflydelse i valgåret
– Kommunen har kun afsat 2 mio. kr. til trafiksikkerhedsplan
– Orienterede om Kogsbølle Lokalråd som havde fået en pris for deres trafiksikkerhedsplan

Ad. Dagsorden pkt. 6.  Behandling af indkomne forsalg
Der var ikke indkommet forslag

Ad. Dagsorden pkt. 7.  Valg af medlemmer til Lokalrådet
På valg var Erling, Gunnar og Jørgen. Jørgen meddelte at han ikke ønskede genvalg.
Erling, Gunnar og Jens Uhd Jepsen blev foreslået og valgt.

Ad. Dagsorden pkt. 8.  Valg af suppleanter til Lokalrådet
Flemming Lønberg og Søren Haller Clausen var på valg. Førstnævnte meddelte at han ikke ønskede genvalg. Sidstnævnte blev genvalgt.

Ad. Dagsorden pkt. 9.  Valg af revisorer og suppleant
Birgit Maegaard og Peder Jacobsen valgt som revisorer, med Per Frandsen som suppleant.

Ad. Dagsorden pkt. 10.  Eventuelt
Gunnar afsluttede mødet med at takke Jørgen for indsatsen i bestyrelse.

Efter afslutning på det ordinære møde, var der gennemgang af de tre projekter, tilsluttet udviklingsplanen.

Peter Sørensen orienterede om kulturhusprojektet og dannelsen af RIKS (Ryslinge Idræts- og Kultur Samvirke). Målet for RIKS er at få etableret mulighed for mødeaktivitet, motionscenter, teater/musik og grønne aktiviteter, i forbindelse med hallen.

Kaj Munk orienterede om byforskønnelse/byfornyelse. Der var dannet en lille arbejdsgruppe, med Trine Hedegård Jensen fra kommunen, som tovholder. Gruppen arbejdede med oplæg vedr. renoveringer og nyetableringer på Rødamsvej og første del af Hestehavevej.
Der indkaldes til borgermøde, for borgere i området, når der foreligger endelige tilsagn fra kommunen og Velfærdsministeriet.

Steffen orienterede om arbejdet i Sti-gruppen. Der arbejdes med reetablering og beskrivelse af 13 stier. Lige nu tages kontakt til lodsejere for at få lov til at afmærke. Det er planen at første sti skal officielt indvies ca. 01. maj.

Gunnar afsluttede møde med at takke for gode indlæg, diskussion og fremmøde, med håbet om større synlighed fremover.

Mødet afsluttet kl. 21.15