Årsmøde 2010

Beslutningsprotokol

Referat af Årsmøde

Dato: Torsdag d. 11.03.2010, kl. 19.00

Sted: Ryslinge Hallens cafeteria

Deltagere: Lokalrådet og gæster (i alt 21 deltagere)

Afbud/fraværende:

Mødeleder: Sten

Referent: Peter

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning v. formand Sten Aa. Larsen
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Aktuelle emner og planlagte aktiviteter
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til Lokalrådet
 8. Valg af suppleanter til Lokalrådet
 9. Valg af revisorer og suppleant
 10. Eventuelt

Sten bød velkommen.

Ad. Dagsordenens pkt. 1, Valg af dirigent

Gunnar blev foreslået og valgtes

Ad. Dagsordenens pkt. 2. Valg af stemmetællere

Blev udskudt indtil der eventuelt opstod behov

Ad. Dagsorden pkt. 3. Beretning v. formanden

Stens aflagde Lokalrådets beretning, og omtalte bl.a. følgende:

 • Mødeaktivitet, – 8 bestyrelsesmøder, samt møder med Fynsland, kommunen og andre Lokalråd.
 • Kulturfestival 2009, – stigende besøgstal og ca. 10.000 kr. i overskud.
 • Udviklingsplanen, – hvor mange af målsætningerne nu er ved at være opfyldt
 • Hjemmesiden, som nu er selvstændig for Ryslinge Lokalråd. www.ryslingelokalraad.dk
 • Velkomstfolder, som skal byde nytilflyttere velkommen og inspirere potentielle tilflyttere
 • Logo konkurrence
 • Byfornyelse/byforskønnelse, – som havde medført en del mødeaktivitet, løgplantning, m.m.
 • Flagallé og juleudsmykning, – hvortil der atter havde været stor økonomisk opbakning fra lokalbefolkning og erhvervsliv
 • Aktivitetsbroen i Ryslinge hallen, – hvor der skal ombygges til et multifunktionelt aktivitetshus i stedet for den nuværende 20 x 40 –hal.
 • Etablering af cykelsti mellem Ryslinge og Ringe, – bl.a. takket være en underskriftindsamling iværksat af Lone Marcher
 • Genbrugsstationen i Sandager, – som var og stadig er truet af lukning
 • Lokaltrafik, – hvor Lokalrådet har afgivet høringssvar
 • Landdistrikts koordinatoren, – hvis stilling planlægges reduceret til en deltidsstilling
 • Besparelser på tilskud til haller og forsamlingshuse, samt brugerbetaling for boldbaner og kommunale lokaler (skoler)
 • Fremtiden for erhvervsområdet som tidligere omfattede Fabers Fabrikker

I den efterfølgende debat diskuteredes bl.a. byfornyelse og erhvervsudvikling. Lokalrådet fik ros for initiativer og aktiviteter og opfordredes til at uddelegere hvis der var behov herfor. Tillige ros for foldere og hjemmeside.

Gunnar, næstformand i Fynsland, orienterede herefter om Fynsland, som er Lokalrådenes araplyorganisation (og den forlængede arm til kommunalbestyrelsen).

Gunnar nævnte bl.a.,

– At 11 af 21 udviklingsplaner er udarbejdet

– At der var fremsendt en skarp henvendelse til kommunalbestyrelsen vedr. planer om at beskære Landdistrikts koordinator-stillingen

– At Erhvervs- og planlægningsudvalget overtager kontakten med lokalrådene fra Økonomiudvalget

– At kommunen afviger fra den, af kommunen, udarbejdede Lokalsamfundspolitik

Ad. Dagsorden pkt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Steffen fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på kr. 33.759,-.

Det bemærkedes dog at overskud fra Kulturfestivalen var indregnet heri (ca. kr. 10.000), tillige med tilskud til Velkomstfolder (kr. 9.500), tilskud til Sti-projekt (kr. 20.000) og frivillig indbetaling til juleudsmykning, m.m. (ca. 23.000). Udgifterne til Velkomstfolder havde været knap 7.000, til Stiprojektet knap 19.000 og til juleudsmykning, m.m. knap 11.000 kr. Omsætningen havde været på knap 158.000 kr., hvoraf de 97.000 kunne henføres til Kulturfestivalen.

Egenkapitalen er på kr. 47.839, -. Størsteparten af midlerne er forbeholdt de projekter som har akkumuleret midlerne, så som Kulturfestivalen, Juleudsmykningen og Sti-projektet.

Ad. Dagsorden pkt. 5. Aktuelle emner og planlagte aktiviteter

Torben Vind Rasmussen orienterede om Aktivitetsbro-projektet i hallen og nævnte bl.a.,

– At projektet gennemføres i et samarbejde mellem RIKS (Ryslinge Idræts- og Kultur Samvirke, etableret på initiativ af Lokalrådet) og Ryslinge Hallerne

– At det er et projekt til 10 mio. kr., – hvoraf der endnu mangler en selvfinansiering på ca. 2,5 mio. kr.

– At hallen vil blive omdannet fra en traditionel 20 x 40 –hal, til et multifunktionelt kulturhus

Efterfølgende fulgte en længere debat af konsekvenserne for idrætslivet, – specielt håndbolden, efter en ombygning. Der er ingen tvivl om at håndbolden og til dels indefodbolden vil blive meget berørt, idet de fleste af deres aktiviteter vil skulle flyttes til Gislev. De nye aktiviteter som etableres skulle gerne trække endnu flere brugere i hallen.

Merudgifter til drift skal betales via brugerbetaling på brug af motionscenter, squash- og kampsport faciliteter.

Erling Clausen orienterede om Byfornyelse/byforskønnelse og nævnte bl.a.,

– At projektet er godt i gang og at man indledningsvis har fået fjernet det sidste hus på krogrunden og ryddet op langs Rødamsvej

– At der er bevilget midler fra Landdistriktpuljen til forskønnelse/beplantning på Kro-grunden

– At planen for de næste 3 år er:

o 2010: Byporte og trafikregulering

o 2011: Ny belægning i og omkring krydset, Blåkærvej, Rødamsvej, Hestehavevej

o 2012: Renovering og omlægning af park/anlæg ved Højskolevej

Der arbejdes tillige med trafikregulering andre steder i byen. Bl.a. ønske herom på Hestehavevej og Åvej.

Karl Top orienterede om arbejdet i sti-gruppe og nævnte bl.a.,

– At der var udarbejdet en folder (som omdeltes) hvori 13 stier er beskrevet i tekst og på kort

– At folderen husstandsomdeles i forbindelse med officiel åbning af stierne, senere på foråret

– At stierne markeres med stolper (m. logo) senere på året

– At gruppen har fået god økonomisk støtte til deres arbejde

Peter Larson orienterede om Midtfyns Kulturfestival og nævnte bl.a.,

– At festivalen i år udbygges med et vurderingsarrangement (ved Lauritzens Auktioner),

Sangskriverfestival, kortfilmfestival, madkultur, 2 udendørs scener, m.m.

– At der er udskrevet en plakatkonkurrence og at vinder-plakaten er på vej i trykken

Ad. Dagsorden pkt. 6. Behandling af indkomne forsalg

Lokalrådet fremsatte selv følgende forslag om vedtægtsændringer:

 • 7: Om borgermødet (Årsmødet)

”…afholdes i februar måned.” ændres til ”…afholdes inden udgangen af marts måned.”

”Indkaldelse … sker med 3 ugers varsel …” ændres til ”Indkaldelse … sker med 2 ugers varsel …”

Ændringens gennemførelse krævede 2/3 af de afgivne stemmers tilslutning.

Forslaget enstemmigt vedtaget.

Ad. Dagsorden pkt. 7. Valg af medlemmer til Lokalrådet

På valg var Ulla, Steffen, Sten og Peter. Det meddeltes at alle genopstillede.

Da der ikke blev opstillet nye kandidater, blev alle genvalgt.

Ad. Dagsorden pkt. 8. Valg af suppleanter til Lokalrådet

Flemming Lønberg og Søren Haller Clausen blev valgt

Ad. Dagsorden pkt. 9. Valg af revisorer og suppleant

Birgit Maegaard og Peder Jacobsen genvalgtes som revisorer, med Per Frandsen som suppleant.

Ad. Dagsorden pkt. 10. Eventuelt

Sten introducerede udnævnelsen af ”Årets Ryslinge”, som Lokalrådet havde ”overtaget” fra Borger og Erhvervsforeningen. Lokalrådet havde indkaldt kandidater og et udvalg, bestående af 5 foreningsrepræsentanter, havde truffet den endelige beslutning.

Sten bekendtgjorde at Årets Ryslinge var Erik Rahn Jensen. Erik kunne desværre ikke være tilstede, men hædres i forbindelse med flisenedlægning på Hestehavevej, på Grundlovsdag.

Baggrunden for udnævnelsen af Erik Rahn Jensen var hans store indsats for Ryslinge Højskole og engagementet i MAS, Aktivitetsbro-projektet og Kulturfestivalen.

Herefter offentliggjorde Sten vinderen af Logo-konkurrencen: Henrik Troels Hansen, Ryslinge.

Logoet blev ikke offentliggjort, da det skulle redigeres forinden. Offentliggørelsen sker i forbindelse med ”Åben Kommune”- arrangement, d. 18. april

Sten afsluttede mødet med at takke for gode indlæg, gode diskussioner og godt fremmøde.