Årsmøde 2014

Dirigent: Erik Rahn Jensen.

Der er nedsat en række arbejdsgrupper: Målet er en aktiv landsby, som kandiderer til årets landsby 2016.

Gruppe nr. 1

Ryslinge Turisme

Ønske om at afmærke vigtige steder i byen.

Gruppen erfarede at lokalrådet faktisk har gjort et stort arbejde for at afmærke interessante steder. Der henvises til lokalrådets hjemmeside.

Gruppen konkluderer, at lokalrådets hjemmeside er velopdateret.

Gruppen definerede de behov for at styrke turismen, der er i byen.

Ønske om at lave en folder, som kan formidle alle de ting, vi har i byen.

Gruppen nedlægger sig selv, men tilbage står:

Hvem skal lave folderen??

Gruppe nr. 2

Fælleshus

Gråbjergvej 6 (Den gamle børnehave)som fælleshus i byen. 2 grupper er lagt sammen og vil arbejde videre med at etablere et fælleshus.

Gruppe nr. 3

Jazzklub

Der er holdt 4 møder i gruppen om en jazzklub.

Vi vil gerne gøre en forskel for alle aldre… Det skal foregå på Fabers.

Blues i Fabriksladen torsdag den 15. Maj kl. 18.30

Pris: 50,-

Fortælling om hvor godt det har været at mødes i grupperne. Vi kendte ikke hinanden, men har haft det hyggeligt… Erik og Kisser Rahn har hjulpet meget.

Thune Holm giver et nummer….

Gruppen arbejder videre.

Gruppe 4

Markedsføring af Ryslinge

Vi har kigget på vores hjemmeside og tvivler på om alle kommer ind på hjemmesiden, så vi skal gøre noget mere og få fortalt om byen.

Opfordring til at bruge portalen rundt om Ringe eller udvikle eksisterende hjemmeside.

Fokusområder.

Uddannelse, sport, kultur, erhverv, foreningsliv, god beliggenhed, lokalt samspil

Skal vi have et andet navn end lokalrådet.

Vi laver vores helt egen hjemmeside, eller udbygger den eksisterende.

Inspireret af lokalportalen for Ringe, som har meget trafik.

Vi fik en god ide´

Vi vil gerne lave en naturlegeplads på grunden ved skulpturparken ved Ellehavevej med shelters, bålplads m.m. Det er i dag Gunnars jord.

Gruppe 5

Fællesspisning i ”huset”

Der er valgt 2 datoer, hvor vi gerne vil spise sammen i forsamlingshuset.

29/4 og 20/5

Martin i forsamlingshuset er med på ideen.

Der er menu´ til begge aftener

Lokalerne i huset er reserveret. I første omgang den lille sal med plads til 60 personer.

Mulighed for at leje den store sal, hvis vi bliver mange.

Annoncering på plakater o.lign.

Evt. begivenhed på facebook, samt rundt om ringe portalen

Der var alm. håndsoprækning, hvor omkring 40 meldte positivt tilbage.

Gruppe 6

Medborgerhus i det gamle rådhus

Gruppen har nedlagt sig selv, da de har samme mål som gruppe 2

Gruppe 7

Tværkulturelle aktiviteter

Indrette Gråbjergvej 6 som medborgerhus.

Kaffeklub, edb, mødregruppe, storytelling, ungdomsklub, o.m.m.

En fra gruppen vil gerne stå for koordinering af gruppens aktiviteter.

Man vil gerne have lokalrådet til at forestå det fortsatte arbejde med forhandlingen med FMK om arbejdet.

Gruppe 8

Udvikling af hallen

4 ting i støbeskeen

1. Ældre i bevægelse

2 timer hver uge åben hal åben for ældre borgere, som kan dyrke alt muligt. Per Hanfgarn og Gunnar Landtved vil koordinere.

2. Samle eksisterende idrætter

Hallen skal i højere grad være omdrejningspunkt for idrætten

Vandreklubben vil være med, flere andre ting er på bedding. Stavgang, cykelklub, løbeklub, naturlegeplads.

3. samarbejde med skolerne

tanker om en idræts SFO sammen med de to skoler

4. aktiviteter for mellemtrinet

med skolereform kommer behov for mere skole, i samarbejde med skolerne.

5. motionsrum

spinding og motionsrum i hallen. Vi skal have fundet et egnet lokale i hallen

udvalget arbejder videre, og ældreidrætten kommer i gang til efteråret.

Gruppe 9

Aktiviteter for ældre

 

Aktiviteter for ældre. Tænkt i hallen, på Gråbjergvej 6, på Fabers,

-og vil foreslå at man samles om medborgerhuset.

Lokalrådet foreslår at grupperne kan lave møde efter fællesspisningen den 29. April.

Dvs. spisning kl. 18.00 -20.00

Møde bagefter fra 20.00 – 21.00

Erik Rahn stiller sig til rådighed ift. til ansøgning.

Referat generalforsamling

borgermøde, som er rettidigt indkaldt

Punkt 3

Formandens beretning i punktform!

Konstituering

Erling Hyldig

Steffen Høgild Kasserer

Per Hanfgarn

Karl Top webmaster og næstformand

Gunnar Landtved Formand

Hanne Nissen

Søren Haller

Hjertestarter er opsat og de virker ved brugsen og købmanden

Indsamlinger gav 1/3 af prisen. Resten er fondsfinansieret.

Flaghejsning . 6. Klasse er på opgaven

Lysavisen Per og Poul er de arbejdende kræfter med lysavisen. Den står mange forskellige steder i byen

Den aktive borger kommunalbestyrelsen satte punktet på dagsordenen.

Klima og energi Møde med Rudi Kragh om energirenovering. Arrangement sammen med med AArslev tømrerforretning.

Plantedag i september 10 mand plantede ved højen foran Højskolen

Årets Rysling Tove Rasmussen i 2013
Skriftlige forslag om 2014

Valgaften Der var valgaften på Højskolen

Glæder os til samarbejdet med kommunen

Indsamling Der er lagt girokort i postkasserne. Har i set dem? Der skal penge til de forskellige aktiviteter.

Folkemøde Stor succes. I er velkomne til at gå ind i grupperne stadig.

Tak Til aktivgruppen omkring folkemødet og til bestyrelsen og til alle aktive

Fremtiden Der er faste ting, som vi hvert år skal have løst. Vi skal have gang i en ny udviklingsplan sammen med hallen,. Samarbejde med andre lokalråd.

Affolkningen i landdistrikterne skal vi være opmærksomme på.

Beretningen godkendt.

Punkt 4

Fremlæggelse af årets regnskab v/kassereren

Resultatet udviser et overskud på 5.385 kr. som indgår i egenkapitalen på nu i alt 46.880 kr.

Punkt 5

Punktet var starten af mødet.

Punkt 6

Nye forslag

Punkt 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Karl Top, Søren Haller

Valgt: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Karl Top, Flemming Skibsted.

Punkt 8

Suppleanter På valg Axel Jensen genvælges

Marie Holtvig vælges

Punkt 9

Valg af revisorer: Birgit Maegaard, Peter Jacobsen genvælges

Suppleant: Elsebeth Trankjær

Punkt 10

Evt.