2009 19. januar

Dato:            Mandag d. 19.01.2009, kl. 17.00

Sted:             Hos Sten, Kløvmosevej 16, Fjellerup

Deltagere:    Lokalrådet

Afbud/fraværende:           

Mødeleder:  Sten

Referent:      Peter

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referater: 23 – 24 – 26 – 30 – 31 – 32.
  1. Møde med Økonomiudvalget d. 26. januar ang. udviklingsplanen.

Årsmødet for Ryslinge Lokalråd.

Ryslinge Lokalråds koordinerende rolle i Ryslinge Sogn.

  1. Mødet med Gislev, Kværdrup Lokalråd og Ryslinge Hallerne.

Velkomstfolder.

Årets Ryslinge.

Midtfyns Kulturfestival.

  1. Situationen omkring Faber A/S.

Eventuelt.

  1. Næste møde.

Ad. Dagsordenens pkt. 1, Godkendelse af referaterne 23, 24, 26, 30, 31 og 32

Alle referater godkendtes

Ad. Dagsordenens pkt. 2. Møde med Økonomiudvalget d. 26. januar ang. udviklingsplanen

Sten orienterede om invitation for 1-3 personer til møde med økonomiudvalget, hvor vi på baggrund af udviklingsplanen skal pege på emner i planen vi finder meget vigtige, samt opgaver vi selv magter, og hvilke vi skal have kommunal hjælp til.

Enighed om at vi selv ville kunne klare hjemmeside og velkomstfolder samt at vi ville prioritere hjælp til byforskønnelse/-udvikling og til stiprojektet højest. Problemerne med at få udbetalt LAG midler skulle rejses på mødet.

Også problematikken omkring hallernes økonomi rejses på mødet. Tillige øvrige emner af fælles interesse for lokalrådene i ”Gammel Ryslinge Kommune” tage også med på mødet: Genbrugspladsen, lokaltrafikken, cykelstier, fibernet samt Kværndrup bibliotek.

Udsigterne for et kulturhusprojekt, i den oprindelige form, ser ikke særligt lyse ud.

Kulturhusgruppen arbejder med forsalg om en motionssti, med udgangspunkt i Hallen, gående via Ellehaveskoven til skulpturparken. Et sådant projekt vil have gode muligheder for at få DGI støtte.

Gunnar kunne oplyse at kommunen var velvilligt indstillet overfor at afgive jord til skulpturparken.

Ad. Dagsorden pkt. 3. Årsmødet for Ryslinge Lokalråd

Årsmødet afholdes i Ryslinge Hallen, tirsdag d. 24. februar, kl. 19.00

Der indrykkes annonce i Lokal’en, tirsdag d. 27. januar. I annoncen anføres at dagsorden er i henhold til vedtægterne, og der henvises til hjemmesiden.

Der hænges tillige indbydelser op i Brugsen, hos Købmand og Bager.

Udviklingsplanen tages op til revision på Årsmødet. Tillige bedes koordinatorerne på sti-, kulturhus- og byforskønnelses-projekterne om at orientere om arbejdet.

Følgende er på valg: Gunnar, Erling og Jørgen. Jørgen modtager ikke genvalg.

Ad. Dagsorden pkt. 4. Ryslinge Lokalråds koordinerende rolle i Ryslinge Sogn

Gunnar lagde op til diskussion af synlighed af samarbejde og manglen på en helhedsplan for Ryslinge. Fandt at en større grad af samarbejde ville kunne styrke lokalsamfundet overfor kommunen.

Enighed om at Lokalrådet skal have en koordinerende funktion og tilskønne de med gode ideer til at arbejde sammen.

Fremover vil den nyreviderede udviklingsplan blive udsendt til alle foreninger, efter hvert årsmøde. Sammen med denne udsendes en aktivitetsliste/aktivitetsplan for Ryslinge

Ad. Dagsorden pkt. 5. Mødet med Gislev, Kværdrup Lokalråd og Ryslinge Hallerne

Sten og Gunnar kunne berette fra møde med repræsentanter fra hallernes bestyrelse, at der er et underskud på ca. 300.000 og at kommunen ikke vil støtte hallerne så længe de kører med driftsunderskud. En mer-udlejning vil ikke kunne dække driftsunderskuddet. Hallernes bestyrelse havde ikke umiddelbart nogen løsningsmodel, men havde lovet en tilbagemelding, som afventes.

Ad. Dagsorden pkt. 6. Velkomstfolder

Sten mente ikke at det ville være muligt at tegne en annonce til kr. 6.000, til dækning af trykke- omkostningerne. Derfor ansøges LAG om tilskud (50%). Den resterende del ansøges hos Andelskassen eller Den Faberske Fond.

Erling kontakter Torben vedr. komprimering af indholdet, til 8 A5 sider.

Ad. Dagsorden pkt. 6a. Hjemmeside

Steffen orienterede om hans og Jens Uhd Jepsens forslag om egen hjemmeside. Lokalrådet kunne godkende at der arbejdes videre med en løsning, i samarbejde med Tommy Holst. Domænenavnet ”Ryslinge Lokalråd.dk” er indkøbt.

Problemet med overførsel af tilsluttede foreningers hjemmesider skal løses.

Ad. Dagsorden pkt. 7. Årets Ryslinge

Lokalrådet besluttede at udskyde ikrafttræden senere, således at første udnævnelse offentliggøres på Årsmødet 2010.

Ad. Dagsorden pkt. 8. Midtfyns Kulturfestival

Peter orienterede om aktiviteterne. Hidtil bevilget kr. 20.000 i støtte. Hjemmesiden endnu ikke offentliggjort, men stærkt på vej. Gode tilbagemeldinger og megen interesse.

Ad. Dagsorden pkt. 9. Situationen omkring Faber A/S

Sten kunne meddele at Velux koncernen planlægger at lukke al produktion i 2009. Kun sal og service, samt evt. lidt administration forventes at blive tilbage.

Lokalrådet besluttede at Gunnar skal være ”Lokal ambassadør for erhvervsrådet”. Gunnar tager kontakt til Erhvervschef John Mogensen, for at opfordre ham til at tage kontakt til Faber, for en dialog om deres planer i Ryslinge.

Ad. Dagsorden pkt. 10. Eventuelt

Sten meddelte vedr. genbrugsstationen at mailen fra Lokalrådet var sendt til både chefer og alle medlemmer af teknik- og Miljøudvalget. Forslaget om lukning vil nu blive sendt til høring.

Kunne tillige meddele at kommunen har afsat 400.000 kr. til 2-4 projekter for 2009. Det kunne måske være en mulighed for kulturhusprojektet/motionsstien.

Gunnar nævnte at han havde videresendt ubesvarede spørgsmål, fra skolemødet, til Undervisningsminister Bertel Haarder.

Meddelte tillige at ekstraudgiften til bespisning (mens man ventede på ministeren) deltes af de tre lokalråd.

Erling og Peter orienterede om de to afholdte møder i Byforskønnelse/-udviklingsgruppen. Koordinator Trine Hedegård Jensen arbejder videre med at beskrive projektet og ansøge om midler hertil. Der indkaldes til orienteringsmøde for berørte borgere, i løbet af foråret.

Ad. Dagsorden pkt. 11. Næste møde

Næste møde afholdes tirsdag d. 24. februar 2009, i forbindelse med Årsmødet

Mødet afsluttet kl. 19.45