2009 19. marts

Ryslinge Lokalråd
Beslutningsprotokol

Referat af Bestyrelsesmøde
Ref.nr. 035

Dato: Torsdag d. 19.03.2009, kl. 16.30
Sted: Ryslinge Hallen
Deltagere: Lokalrådet
Afbud/fraværende:
Mødeleder: Sten
Referent: Peter

Dagsorden:
1.    Godkendelse af referater: 33 og 34
2.    Konstituering
3.    Evaluering af Årsmødet
4.    Midtfyns Kulturfestival
5.    Velkomstfolder
6.    Hjemmeside
7.    Flagallé, juleudsmykning, firma infotavle
8.    Mødet med økonomiudvalget
9.    Mødet med Ryslinge Hallerne
10.  Fynsland
11.  Eventuelt
12.  Næste møde

Ad. Dagsordenens pkt. 1, Godkendelse af referater: 33 og 34
Referat nr. 33 godkendt. Nr. 34 ikke udarbejdet endnu.
Fremover er referater automatisk godkendt, såfremt der ikke er indsigelser.

Ad. Dagsordenens pkt. 2. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig med Sten som formand, Gunnar som næstformand, Steffen som kasserer og Peter som sekretær (altså uændret).
Sten meddelte efterfølgende at denne periode blev hans sidste som formand.
Peter udarbejder ny adresseliste over bestyrelsen

Ad. Dagsorden pkt. 3. Evaluering af Årsmødet
Umiddelbart havde der været alt for få gæster. Gunnar nævnte at der skulle have været lavet opfølgning på den meget tidlige annoncering.
Det besluttedes fremover at udsende pressemeddelelse/omtale 1 uge før mødet og tillige at lave opfølgninger pr. mail

Revision af udviklingsplanen var ikke blevet gennemført/ingen havde forslag, på Årsmødet. Derfor besluttedes at lave et oplæg til revision forud for mødet, til næste år.

Ellers god gennemgang og diskussion af udviklingsprojekter og igangværende aktiviteter.

Ad. Dagsorden pkt. 4.  Midtfyns Kulturfestival
Peter gav en status på festivalen. Nævnte bl.a. at 2008 festivalens regnskab endelig var afsluttet, med et overskud på 7.700 kr. Nævnte tillige at der var etableret arbejdsgrupper, udarbejdet og udsendt invitations-/inspirationsfoldere, samt at der var tilsagn om ca. 53.000 i støtte, samt underskudsgaranti fra kommunen. Alt i alt meget positivt.
Erik Rahn Jensen inviteres med til næste møde, så den praktiske gennemførelse kan tilrettelægges.

Ad. Dagsorden pkt. 5.  Velkomstfolder
Indledningsvis diskussion af muligheden for at vores folder kan udsendes sammen med kommunal CD, eller ind koopereres i en kommunal folder.
Det besluttedes at færdiggøre egen folder og ikke at fokusere på den faste information om institutioner, lokaltrafik, m.m. som forventes at være indeholdt i info fra kommunen. Målet er at de to foldere supplerer hinanden.

Erling laver aftale med Torben Olsen om færdiggørelse.

Jens laver oplæg til en side om Ryslinge, til kommunens hjemmeside.

Ad. Dagsorden pkt. 6.  Hjemmeside
Steffen og Jens orienterede om møde med Tommy Holst, vedr. ny hjemmeside.
Der arbejdes ud fra samme layout som på festivalens hjemmeside. Jens vil blive redaktør af siden. Der afventes oplæg fra Tommy, inden endelig beslutning træffes på næste møde.

Lokalrådet er opmærksom på at det forsat skal være muligt for lokale foreninger at koble sig på. Denne mulighed foreligger med Fynslands nye hjemmeside, for en pris af 3.900 kr., hvilket umiddelbart findes dyrt.

Ad. Dagsorden pkt. 7.  Flagallé, juleudsmykning, firma infotavle
Det besluttedes at Sten skulle indhente tilbud på genetablering af huller, v. Niels Grønbech. Arbejdet skal udføres inden forårets konfirmationer.
Sten giver en melding på hvornår og hvor megen hjælp der skal bruges til oprensning af huller til flagstænger.

Steffen oplyste at der er godt 19.000 kr. på kontoen, men at der endnu ikke er betalt for omdeling af girokort.

Sten skriver til Nazareth kirkens fællesudvalg vedr. forsættelse af bidrag (kr. 2.000) og evt. møde herom.

Vedr. firma infotavlen v. Ellehavevej, som er i stykker, besluttedes at det er op til berørte firmaer at tage initiativ og eventuelt bekoste renovering. Sten meddeler dette til Niels Grønbech.

Ad. Dagsorden pkt. 8.  Mødet med økonomiudvalget
Sten og Gunnar orienterede om mødet, hvor de havde fremlagt byfornyelses- og sti-projekterne fra Ryslinge.
Andre havde fremlagt tilsvarende lokale projekter. Der havde manglet klare meldinger og økonomiudvalget havde ikke afgivet løfter. – men positivt at politikerne var der.

Problematikken vedr. udbetaling af LAG midler havde været diskuteret. Kommunen var dog ikke villig til at lægge ud. Fynsland arbejder videre med dette.

Der var blevet spurgt til om man lokalt diskuterede besparelser på skoleområdet, hvilket tolkedes som der kan forventes strukturændringer. Efterfølgende diskussion af Tre Ege Skolens situation.

Ad. Dagsorden pkt. 9.  Mødet med Ryslinge Hallerne
Hallernes bestyrelse havde udarbejdet en køreplan som tager udgangspunkt i at der ikke kan forventes større indtægt ved udlejning.
Jens kunne tillige oplyse at der er lagt loft over lønudgifterne og at underskuddet vil blive afviklet.

Ad. Dagsorden pkt. 10.  Fynsland
Gunnar kunne oplyse at Per Jensen og Trine Hedegård Jensen begge var nyvalgt til bestyrelsen, på Fynslands Årsmøde.
På dette møde havde man bl.a. diskuteret fokusområderne Erhverv, IT, Kommunalvalg og Udviklingsplaner.
Gunnar pointerede vigtigheden af at holde møder om landdistrikternes situation, i samarbejde med de politiske partier, op til valget. Tillige pointerede han vigtigheden af at alle i lokalområderne arbejdede sammen og talte med én stemme.

Ad. Dagsorden pkt. 11.  Eventuelt
Sten nævnte at LAG holder årsmøde i Korinth, d. 02. april, samt at både fabrikation og administration på Faber lukker og at hele anlægget er sat til salg.

Gunnar foreslog at kommuneplanen kom på dagsordnen til næste møde.

Sten nævnte muligheden for at få tilskud til stier, fra Skov- og Naturstyrelsen. Steffen nævnte at man i stigruppen arbejdede hermed.

Erling nævnte at han fandt møderne alt for lange. Intentionen med eftermiddagsmøderne havde været at de skulle være færdige til kl. 18.

Bestyrelsen besluttede at fastholde eftermiddagsmøderne, med start kl. 16.30 og slut senest kl. 18. Emner der ikke nås indenfor dette tidsrum flyttes til næste møde.

Ad. Dagsorden pkt. 12.  Næste møde
Fastlagt til torsdag d. 23. april, kl. 16.30, i Hallen.

Mødet afsluttet kl. 19.00