2009 25. maj

Dato:            Mandag d. 25.05.2009, kl. 16.30

Sted:             Ryslinge Hallen

Deltagere:    Lokalrådet samt Asser Amdisen og Erik Rahn Jensen

Afbud/fraværende:           

Mødeleder:  Sten

Referent:      Peter

Dagsorden:

  1. Møde med forstandere for Ryslinge Høj- og Efterskole
  1. Midtfyns Kulturfestival
  1. Hjemmeside
  1. Velkomstfolder
  1. Ryslinge hallerne/fundraiser
  1. Kommuneplanen, indsigelser
  1. Eventuelt
  1. Næste møde 

Ad. Dagsordenens pkt. 1, Møde med forstandere

Da Torben Vind Rasmussen havde meldt afbud orienterede Højskoleforstander Asser Amdisen om de to skoler på stedet. Nævnte bl.a. målet om at åbne skolen mere overfor byen, ved bl.a. at lave åbne arrangementer ugentligt. Gav tillige udtryk for glæde over at lægge faciliteter til Kulturfestivalen.

Asser Amdisen gav udtryk for at der var en særdeles god søgning til korte kurser på højskolen og til efterskolen.

Sten orienterede om Lokalrådets aktiviteter, herunder ”Aktivitetsbroen” i Hallen, som kunne få den konsekvens at man ville få brug for at ”låne” Høj- og Efterskolens hal. Tillige orienteredes om Udviklingsplan, fibernet, flagallé, m.m.

Efterfølgende diskussion af arrangementskalender

Ad. Dagsordenens pkt. 2, Midtfyns Kulturfestival

Erik og Peter gennemgik status for Festivalen. Lokalrådets opgaver blev gennemgået ud fra omdelt liste. Der blev lavet aftaler om afhentning og opstilling af materialer, tillige med aftaler om nedtagning.

Ad. Dagsordenens pkt. 3. Hjemmeside

Steffen og Jens orienterede om en løsning forelagt af Tommy Holst, som var billigere og lettere at arbejde med, end tidligere diskuterede løsninger. Dette vil koste ca. kr. 1.000,- og vil blive bestilt. Det aftales med Tommy at skabelonen skal laves færdig.

Jens tager et møde med Tommy, når denne har programmeret skabelonen, og overtager herefter.

Ad. Dagsorden pkt. 4. Velkomstfolder

Erling orienterede om at Torben Olsen havde taget nye billeder og var i gang med at sætte teksten op.

Sten sender meddelelse til foreninger om at der omdeles foreningsliste (uden de politiske), sammen med folderen, og beder om opdateringer. Gør i samme forbindelse opmærksom på Lokalrådets hjemmeside.

Ad. Dagsorden pkt. 5. Ryslinge hallerne/fundraiser

Sten orienterede om aktivitetsbro-projektet i Ryslinge Hallen. Med en bevilling på kr. 5 mio. fra Lokale- og anlægsfonden, samt 2 mio. fra kommunen, skal der findes 3 mio. kr. i selv-finansiering. Sten fandt det oplagt at engagere en fundraiser hvis disse penge skal findes, samtidig med at der skal findes midler til flere andre projekter i byen.

Det forventes at projektet indstilles til gennemførelse i Ryslinge, af fagchefen. Projektet skal gennemføres efter Lokale og anlægsfondens koncept for at kunne få tilskud.

Ad. Dagsorden pkt. 6. Kommuneplanen, indsigelser

Sten havde fået henvendelse fra Erik Sønderskov, Fynsland, som havde påpeget at man skulle være opmærksom på om der i planen var noget som ikke harmonerede med de lokale udviklingsplaner. I forhold til udviklingsplanen for Ryslinge, var der i kommunalplanen angivet at arealet mellem Maegaard og Fabers fabrikker var udlagt til rekreative formål.

Sten udarbejder en skriftlig henvendelse, hvori han gør opmærksom på at arealet ønskes udlagt til boligformål.

Ad. Dagsorden pkt. 7. Eventuelt

Sten orienterede om Erfa-møde om stier, d. 11. juni, på kommunen.

Steffen nævnte at stigruppen havde næste møde d. 26. maj.

Gunnar tager kontakt til Niels Grønbech, vedr. regning for etablering af flag-huller ved Nazareth kirken.

Sten søger efter skjulte huller med en metal detektor.

Peter oplyste at Hery’s Venner havde købt gavekort fra sidste års kulturfestival, for kr. 2.000,-

Ad. Dagsorden pkt. 8. Næste møde

Aftales under kulturfestivalen.

Mødet afsluttet kl. 18.10