2010 19. august

Referat af Bestyrelsesmøde                                                                                          Ref.nr. 048

 

Dato:            Torsdag d. 19.08.2010, kl. 19.00

Sted:             Hos Gunnar Landtved, Lavvang

Deltagere:    Lokalrådet

Afbud:        

Mødeleder:  Gunnar

Referent:      Peter

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Kulturfestival, regnskab

3. Ryslingehallernes fremtid? og hvordan? (mødet med foreningerne 18. august)

4. Stigruppen,  færdiggørelse af regnskab. Vedligehold af stier?

5. Aktivitetsbroen

6. Byfornyelsesgruppen

7. Flagvognene skal flyttes. (præsteforpagtergården skal sælges)

8. Kommende aktiviteter: Årets Rysling, dragedag i efterårsferien, juleophæng.

9. Evt.

 

Ad. Dagsordens pkt. 1.  Godkendelse af referat

Godkendt uden indsigelser.

Ad. Dagsordens pkt. 2.  Kulturfestivalen,  regnskab

Steffen omdelte endeligt regnskab. Underskuddet var opgjort til kr. 17.300. Regnskabet indsendes herefter til kommunen, således at beløbet kan dækkes ind af underskudsgarantien.

Peter orienterede om indstillingen til Kulturregion Fyns legat på kr. 75.000. Festivalen er indstillet af Fåborg Midtfyn kommune. Inden endelig beslutning om hvem der tildeles legatet, er festivalen indbudt til at orientere herom, i forbindelse med et teater arrangement lørdag d. 06. november, i Korinth. Peter præsenterer festivalen sammen med ”De 3 T’narer” som også optrådte på sommerens festival.

Ad. Dagsordens pkt. 3.  Ryslingehallernes fremtid?  hvordan? (møde m. foreninger 18.08.10)

Gunnar orienterede om gårsdagens møde, hvor 40-45 deltog. Særdeles godt indlæg ved halinspektøren for Voldum-hallen, hvor aktivitetsniveauet er helt exceptionelt. Denne hal blev anvendt til alle aktiviteter i området og alt styredes af en bestyrelse på 3 personer, heriblandt halinspektøren. Den enkle organisation eller tættere samarbejde var også ønskelig i Ryslinge. Vigtigt at kunne tilbyde forældre noget samtidig med at børnene udøvede aktiviteter.

I forbindelse med mødet efterspurgtes forslag til aktiviteter. Her indkom rigtigt mange forslag, som nu behandles i bestyrelsen, i forbindelse med udarbejdelse med handlingsplan som skal indsendes til kommunen senest 15. september.

Ad. Dagsordens pkt. 4.  Sti-gruppen,  færdiggørelse af regnskab. Vedligehold af stier?

Steffen afslutter regnskab inden 01. oktober, således at LAG midlerne kan frigives. Sti-gruppen sørger for at de sidste pæle og skilte vil blive opstillet i løbet af de næste måneder, eventuelt i samarbejde med en entreprenør som kan lokalisere installationer i jorden hvor der skal graves.

Ad. Dagsordens pkt. 5.  Aktivitetsbroen

Gunnar kunne oplyse at kommunen havde frigivet kr. 280.000, af de bevilgede 2 mio., til dækning af for-projektet. Der holdes møde med arkitektfirmaet som skal udarbejde for-projektet, d. 24. august. Deadline for ansøgning af LAG midler er 01. oktober. Finansieringen skal være på plads senest 01. marts, med forventet start på projektet sommeren 2011.

Ad. Dagsordens pkt. 6.  Byfornyelsesgruppen

Erling orienterede om møde med Trine Hedegaard Jensen, tirsdag d. 17. Der orienteredes bl.a. om,

  • at bebyggelse på brandtomten (Hestehavevej) sættes i gang indenfor den næste måned.
  • at lokalplanen forventes vedtaget snarligt.
  • at de ansøgte 2 mio. fra LAG (de kommunale LAG midler) er bevilget.
  • at  projekteringen er i gang og ændring af vej-bump starter pr. 01. oktober
  • at renovering af pladsen ved krydset Hestehavevej/Rødamsvej starter foråret 2011
  • at renovering af anlægget overfor Høj- og Efterskolen planlægges til foråret 2012
  • at indkørsler til byen etableres m. ”heller”, egetræer og egebladsmotiv i brolægningen, indenfor det næste år.
  • at grillen er udlejet pr. 01. oktober, adskilt fra bodegaen.

Erling sikrer at kommunen er opmærksom på at lysmaster skal forberedes på julebelysning, på Rødamsvej/Blåkærvej.

Ad. Dagsordens pkt. 7.  Flagvognene skal flyttes. (præsteforpagtergården skal sælges)

Gunner kunne oplyse at menighedsrådet havde besluttet at sælge forpagtergården. Flagvogne, julebelysning og skraldespande skal flyttes. Forskellige muligheder diskuteredes. Gunnar tager kontakt.

Ad. Dagsordens pkt. 8.  Kommende aktiviteter: Årets Rysling, dragedag, juleophæng.

Vedr. juleudsmykning vil der ikke blive opsat lys på modsatte side af Gråbjergvej, end Nazareth kirken, da kommunen ikke er velvilligt indstillede overfor dette.

Der husstandsomdeles atter brev og girokort for indsamling til juleudsmykning og flag. Udsendelse planlægges til medio november.

Dragedag overvejes i forbindelse med efterårsferien. Gunnar undersøger om institutionerne er interesserede i en sådan aktivitet en eftermiddag.

Sten rundsender, i oktober, en opfordring vedr. indstillinger til Årets Rysling 2011

Ad. Dagsordens pkt. 9. Eventuelt og næste møde

Det besluttedes ikke at give høringssvar vedr. oplæg til ændret skolestruktur.

Gunnar orienterede om at boldbane-slåning udbydes i offentligt udbud, hvilket han fandt konfliktede lidt med ideen om ”landsby-pedel”.

”Fart-elefanten” i Fjellerup fejrer 10-års fødselsdag tirsdag d. 14. september kl. 17.

Næste møde: Mandag d. 20. september kl. 18.30 (forud for festival evalueringsmøde kl. 19) såfremt der er behov herfor.

Mødet slut kl. 21.30