2010 21. januar

Dato:            Torsdag d. 21.01.2010, kl. 18.30

Sted:             Ryslinge Hallen

Deltagere:    Lokalrådet

Afbud:        

Mødeleder:  Sten

Referent:      Peter

Dagsorden:  1.    Årsmøde i februar

  1. Nye tiltag i udviklingsplanen for Ryslinge
  2. Eventuelt
  3. Næste møde

Ad. Dagsordenens pkt. 1, Årsmøde i februar                          

Indledningsvis diskuteredes tidspunkt for afholdelse og indkaldelsesfrist. Konklusionen blev at Årsmødet afholdes torsdag d. 11. marts, kl. 19, i Ryslinge hallen. Lokalrådet fremsætter forslag til følgende vedtægtsændringer:

Årsmødet indkaldes med 14 dages varsel (3 uger pt.)

Årsmødet afholdes i februar eller marts måned (februar måned pt.)

Mødet annonceres i Midtfynsposten, tillige med at der rundsendes pressemeddelelse. I denne gøres opmærksom på at Årets Ryslinge og vinderen af Logo konkurrence offentliggøres i forbindelse med mødet. Tillige gøres der opmærksom på at Udviklingsplanen blive et tema på mødet. Der gøres en ekstra indsats for at få det lokale erhvervsliv til at deltage, og Sten indarbejder et oplæg vedr. erhvervsudvikling i beretningen.

Gunnar undersøger muligheden for at få en kendt lokal personlighed til at holde indlæg om visioner for Ryslinge, efter det ordinære møde.

Gunnar foreslås som dirigent.                                                                                                                               Hver af følgende grupper inviteres til at give en kort orientering: Stigruppen, Aktivitetsbro/RIKS og Byforskønnelse/byfornyelse.

Ad. Dagsordenens pkt. 2. Nye tiltag i udviklingsplanen for Ryslinge

Som nævnt ovenstående bliver emnet taget op på Årsmødet. Der diskuteredes ikke yderligere tiltag på mødet.

Ad. Dagsorden pkt. 3. Eventuelt

Steffen kunne meddele at der var indsamlet kr. 14.000,- i indsamlingen til juleudsmykning og flagallé. Tillige havde Nazareth kirken bidraget med kr. 1.000,- til udsmykningen ved kirken.

Sten meddelte at Lokalrådet havde overtaget forsikring af flag og juleudsmykning, og havde modtaget regning på kr. 1.230,-.

Sten meddelte endvidere, –

  • At der arbejdes med sommeraktiviteter for børn, hvilket tages op på næste møde.
  • At lokalrådet havde fået opfordring til medlemskab af Landsforeningen af Landdistrikter. Lokalrådet ønskede dog ikke medlemskab.
  • At han havde fremsendt høringssvar vedr. regional- og kollektiv trafik. Lokalrådet roste formanden for det gode høringssvar.
  • At oplæg vedr. ”Mental byforskønnelse” ville blive ændret (da det ikke var muligt at etablere fårehold på kro-grunden).

Peter orienterede om dialog med Trine Hedegård Jensen, vedr. mulighederne mht. renovering af én af Rødamsvejs centrale bygninger. Opfordrede til at Trine deltager på næste møde, hvor emnet tages op.

Dagsorden pkt. 4. Næste møde

Næste møde afholdes mandag d. 8. februar, i Ryslinge Hallen kl. 19.00.

Mødet slut kl. 19.30