2011 30. maj

Referat af Bestyrelsesmøde                                                                                          Ref.nr. 054

 

Dato:            Onsdag d. 30.05.2011, kl. 19.00

Sted:             Ryslinge Hallen

Deltagere:    Lokalrådet

Mødeleder:  Sten

Referent:      Peter

 

Dagsorden:

 1. Kulturfestivalen
 2. Strukturtilpasninger i dagtilbud (børnepasning)
 3. Årets Ryslinge
 4. Spil dansk dagen
 5. Orientering fra Fynsland
 6. Eventuelt
 7. Næste møde

 

Ad. Dagsordens pkt. 1. Kulturfestivalen

Erik orienterede om programmet, som i år bliver på 16 sider og annonce-finansieret (i alt godt 20.000 kr. inkl. værdi af 2 rejser fra Gislev Rejser). Dagli’Brugsen sponsorerer armbånd/billetter og sælger tillige disse fra butikken. Programmet husstandsomdeles i Ryslinge sogn.

Nyt initiativ: Opera Kabaret fredag aften. Billetter til festivalen sælges samme aften. Rabat på weekendbillet for operagæster.

Budget: Egenindtægt kr. 35.000. Der budgetteres med overskud på kr. 5.000,-

Informationsmøde, mandag d. 6. juni, for alle deltagere.

Tommy og Erik har deltaget og deltager videre i møder med Fynske medier om mediedækningen, primært MidtfynsPosten. Herudover radiospots og annoncer i medier i det sydlige Odense og net-annoncering. Samlede omkostninger kr. 20.000 + moms.

Der var enighed om at spørge Ryslinge Hallens cafeteria og Ryslinge forsamlingshus om de ville overtage alt salg i caféen.

Lokalrådets opgaver blev diskuteret og en særskilt liste over disse blev udarbejdet. Jens er forhindret i at deltage på festivalen, mens øvrige deltager i både informationsmøde d. 6. juni, opstilling, afvikling og nedtagning.

 

Ad. Dagsordens pkt. 2.  Strukturtilpasninger i dagtilbud (børnepasning)

Sten og Gunnar havde deltaget i fællesmøde med lokalrådene i Gislev og Kværndrup. Baggrunden var etablering af kommunal følgegruppe. Heide Munk, Gislev, indsat for vores lokalområde.

Udspil fra forvaltningen på møde d. 10. maj: Bl.a. sammenlægning af institutioner. Lokalrådene afviste dette. Derefter taget delvist af bordet.

Mulighed for udvidet åbningstid benyttes ikke i Gislev og Kværndrup. Det indstilles at der søges af fælles pulje, i stedet for at muligheden kun eksisterer i enkelte institutioner.

Økonomi må ikke være afgørende for hvornår børn flyttes fra vuggestue til børnehave til fritidsordning.

Ideoplæg på børne- og undervisningsområdet i september.

Administrationen indstiller at vuggestuer centraliseres. Lokalrådene er modstandere heraf.

Følgegruppen ønsker rationaliseringer ved område- og fællesledelser i stedet for slagtning af institutioner og nedskæringer.

 

Ad. Dagsordens pkt. 3.  Årets Ryslinge

Afvikles søndag d. 5. juni, kl. 17.30 på Hestehavevej. Efterfølgende arrangement på Høj- og Efterskolen. Godt en snes tilmeldte til spisningen, sammen med Årets Ryslinge: Runa og Peder Fjeldstad.

Plader (inkl. de der skal erstattes) isættes et par dage før.

Flagalléen opsættes under alle omstændigheder, grundet konfirmation.

 

Ad. Dagsordens pkt. 4.  Spil dansk dagen

Opfordring fra Kirsten Wind Retoft. Denne formidles videre til lokale aktører og potentielt interesserede. Lokalrådet involverer sig ikke direkte.

 

Ad. Dagsordens pkt. 5.  Orientering fra Fynsland

Gunnar nævnte i sin orientering bl.a.,

 • At opgaverne var blevet opdelt mere, så flere bestyrelsesmedlemmer involveredes
 • At der var repræsentation i grupper vedr.
  • Natursti til Korinth
  • Det grønne råd
  • SDU
 • At der havde været møde i gruppe vedr. Erhverv og klima. Steffen orienterede om dialog med Martin Skibsted vedr. arrangement d. 17. september, på De Faberske Fabriker. Fokus på energi, klima, isolering, m.m. Eventuelt involvere en skoleklasse. De omkringliggende lokalråd inviteres
 • Årets landsby. Ikke aktuelt for Ryslinge, da byen er for stor til at komme i betragtning.
 • Åben kommune. Afvikles ikke i år, men vi skal forberede os på et godt arrangement i 2012.
 • At Bestyrelsesmøderne holdes på skift med forskellige lokalråd. Sig til når Fynsland skal komme på besøg.
 • Repræsentantskabsmøde d. 24. august. Umiddelbart efter frist for høringssvar på dagpasningsområdet
 • Workshop vedr. grønne områder

 

Ad. Dagsordens pkt. 6.  Eventuelt

Erling orienterede om byfornyelsesprojektet og de arbejder der var i gang i krydset v. bageren.

Gunnar orienterede om planerne for BMX banen.

Peter meddelte officielt at han udtræder af Lokalrådet, grundet fraflytning. Førstesuppleant Karl Top, indtræder.

Peter takkede for godt, spædende og inspirerende arbejde og samarbejde.

 

Ad. Dagsordens pkt. 7.  Næste møde

Mandag d.15. august, kl. 19 i hallen