2011 Formandens beretning

Lokarådet i Ryslinge 2010.

Vi burde synge fødselsdagssang for lokalrådet, det har nemlig 5 års fødselsdag, men vi gemmer det til senere.

Hvad byder Ryslinge så på i det sidste år, ja der er sket mange ting,

Men som vi plejer at sige. ”Tæl kun de lyse timer”.

 

Sidste årsmøde lovede vi hinanden at sætte fokus på erhvervsudvikling i vores område, dette skulle mønte sig ud i et møde med bl.a. Martin Skibsted, ejer af bygningerne efter Fabers fabrikker, ligeledes deltog Frans Jeppesen ,Erik Langelund og erhvervschef John Mogensen i panelet, hvor vi bl.a. hørte om tiltag, og hvordan man kommer i gang som ny iværksætter.

Der kom nogle kontakter i gang, som der arbejdes med stadig. Nu er der en lokalplan på vej der åbner mange muligheder, jeg synes det ser spændende ud, vi håber fra lokalrådet at kunne være med til at give positivt indspark, således at vi i fællesskab får et spændende område både for erhverv og boliger.

Lokalrådet har indgivet et positivt høringssvar, høringen går til 22 marts.

 

En ting som vi rundede sidste årsmøde var nedlæggelse af genbrugspladsen i Sandager, det havde været på den kommunale dagsordenen til lukning, uden at være sendt i høring.

En massiv protest bl.a. fra Sten i vores lokalråd,  gjorde,  at sagen blev genoptaget, og høringsperioden overholdt. Det resulterede i, genbrugspladsen blev der, men med meget reduceret åbningstid.

Vi gik til borgermøde med gode argumenter og fik at vide, at en rationalisering var nødvendigt for at optimere driften. Det havde været dejligt, hvis politikerne havde spillet åbent ud.

 

Ryslinge lokalråd deltog 18. april i Åben Kommune. Det blev en festlig dag, hvor

Sti -gruppen åbne den ene af sine stier gennem Hestehaveskoven med udgangspunkt fra Valgmenighedens sal, hvor der også var udstillinger fra forskellige foreninger, og hvor Husholdningskredsen lavede kaffe og kage. En stor tak til dem for det fine tiltag.

I det kommende år er der åben kommune igen. Vi vil gerne gentage dele af arrangementet, hvor vi kan havde en sjov dag sammen på tværs af foreninger og institutioner. Skal vi den dag lave en stor legedag, eller noget helt andet. Kommentarer udbedes ?.

 

På årsmødet sidste år blev Erik Rahn Jensen indstillet til Årets Rysling, dette blev fejret ved en flisenedlæggelse grundlovsdag, og efterfølgende deltagelse i grundlovsmødet på Høj og efterskolen. Det var en meget velfortjent indstilling, vi skal jo senere i aften afslører, hvem den næste er.

Vi takker Ryslinge Høj-  og Efterskole for at kunne holde festlighederne sammen med grundlovsfesten på skolen, vi er glade for tilsagnet, om at kunne gentage det i år.

 

Årets højdepunkt Midtfyns kulturfestival 19. og 20. juni, dette blev med nye tiltag på flere fronter, med en ny teltopstilling, auktion, mindeudstilling m.m.

Der var lagt mange kræfter i fra mange mennesker til at få nogle rigtige dejlige dage, det skylder vi dem/jer en stor tak for.

Vi druknede desværre i regn om lørdagen. Det er det der kan ske og derfor er vi glade for, at kommunen har givet os en underskudsgaranti, således at det underskud på ca. 15.000 kr. ikke kommer til at slå bunden ud af lokalrådets slunkne kasse.

Den dejlige overraskelse var at Midtfyns Kulturfestival var indstillet af Faaborg Midtfyn kommune sammen med 2 andre projekter til Region Syd Danmarks kulturpris. Vi fik den ikke, men det at være blandt 3 indstillede synes jeg er et flot skulderklap.

Mere vil jeg ikke sige nu, Peter som trækker det store læs, vil efterfølgende sige mere, blot vi jeg endnu engang takke alle dem der bidrager til at få dagene afviklet, det er et flot stykke arbejde.

 

Ryslinge lokalråd havde en drøftelse af at deltage i Blomstrende landsby, hvor kommunen har sagt ja til at være med i det landsdækkende projekt, der går på at lokalrådene bliver bedømt hvert år af et dommerpanel, og giver fra 1 til 5 blomster  til indgangsportalen til byen, for hvor langt vi er med implementering af udviklingsplanen og nye tiltag med grøn energi, og miljørigtig byggeri, m.m.

Dette fravalgte vi, fordi vi synes at selve konceptet var for bureaukratisk og tidskrævende at arbejde med.

 

Den 6. november havde vi besøg af politikere og lokalråd fra Lolland, der gerne ville se F.M.K.s opbygning af lokalråd og Fynsland. De fik indtryk fra 2 andre lokalråd her i kommunen også, og var meget imponeret over opbygningen og  udviklingsplanerne.

Efterfølgende har Ros-Mari Matsson og Jens Peder Jacobsen været på Møn og fortælle om opbygningen af lokalsamfundene og Fynsland.

Selv om vi mener, at der skal rettes op på nogle ting, så må vi sige at den måde vi arbejder sammen lokalråd og kommune, er vi langt fremme med samarbejdet.

 

Store dele af det år der er gået har skoledebatten gået på højt niveau, alle kender resultatet her i dag, det må siges at den demokratiske proces med lokalsamfundsvudering, som er godkendt af byrådet i den vedtagne lokalsamfundspolitik, ikke blev fulgt.

Selvom Fynslands formand gang på gang prøvede at fastholde politikerne på politikken, var svaret, at det ikke kunne lade sig gøre. Mod dette tilbød Erik Sønderskov endda at udarbejde en sådan, men borgmesteren takkede nej.

Det har frustreret os meget både i lokalrådet og i Fynsland, idet vi føler at alt er blevet sat til side, for at nå målet på besparelsen på de 16 mill. Kr. som Jacob Holm sagde var en bunden opgave.

I Gislev havde man endda givet et høringssvar, der gav den samme besparelse, dette kom heller ikke til forhandling.

 

Vi håber på via dialog at komme med på vognen igen. Dette vil Fynslands årsmøde også gå på, samt en tættere dialog mellem politikere og lokalråd, ved eks. at holde møde med 3 til 5 lokalråd af gangen, vi tror på at det er dialogen der skal sejre.

En anden ting der har optaget lokalrådet er den manglende snerydning på mange af vores vænger, eller rettere d veje som kaldt i kommunesprog.

 

Det må være en kommunal opgave at rydde sne, enten det så er udliciteret eller kommunen gør det selv, vi ønsker det gøres bedre, dette vil vi arbejde stærkt på, og det er aftalt møder med kommunen omkring dette.

 

Her sidst på året, den 6 december åbnede cykelstien  mellem Ringe og Ryslinge, dette var en dejlig dag. Man får næsten oplevelsen af at kører på en boulevard, som ind til Paris, med den flotte belysning. Det har været nervepirrende at køre strækningen både for bilister og cyklister, nu er den der, vi håber bare at man også her bliver bedre til at rydde sne.

Selvom jeg godt ved at årets snevejr hører til de mest snerige.

 

Mere synlighed har været et af vores arbejdsfelter, hvor vi føler at mange ikke ved hvad der foregår i lokalrådet, derfor har vi forhandlinger om, fra kommende sæson, at  købe en side i Boldklubbens blad, hvor vi vil informere om det aktuelle.

 

R.I.K.S. Ryslinge idræts og kultursamvirke med Peter Sørensen i spidsen, som har stået for at få gang i Aktivitetsbroen i hallen. R.I.K.S. har på sin generalforsamling i efteråret nedlagt sig selv.

Herfra skal lyde en stor tak til Peter for hans store arbejde med Aktivitetsbroen, Peter er desværre fraflyttet byen.

Omkring Aktivitetsbroen fik vi 300.000 kr. fra L.A.G., således mangler der kun ca. 2.5 mill. Kr., og der er 5 ansøgninger ude til fonde, så vi er meget fortrøstningsfulde.

Projektet er skubbet, således at byggeperioden bliver sommeren 2012.

Selvom jeg skal passe på med kasketterne, har lokalrådet drøftet udviklingen i Ryslingehallerne, selvom vi snakker Aktivitetsbro, er der en nudrift der skal kører, og året har været præget af at få styr på økonomien, det er der nu, efter 6 mdr. med usikkerhed med kommunen, har vi fået opbygget tilliden og har nu nogle budgetter der passer, samt en økonomi der giver et lille overskud på ca. 10.000. kr. , så der er et stykke vej inden vi får den 1.mill. kr. der er i løs gæld gnavet af, derfor var vi inde og bede kommunalbestyrelsen om et provenu af låneomlægning, dette ville havde kunnet give 350.000. kr. om året, men det var der ikke politisk vilje til. Man begrundede det med at det var skjult tilskud.

 

Borgermøderne i hallerne, har givet nogle gode ting at arbejde videre med, som kan være med til åbne hallerne op både på idrætslige, men også kulturelle ting. Her tænkes på netcafe, ældrecafe, avisstue og synlige åbningstider m.m.

 

Fra lokalrådet takker vi for bidrag til vores flagalle og  juleudsmykning, det er vi meget glade for

Hvis situationen er som dags dato næste år, kører alt stille videre, og jeg håber at vi får sat juleudsmykning op på Rødamsvej, og måske et juletræ ved hver indgangsportal.

På Hestehavevej har F.F.V. skiftet 5 af de stik som skulle sættes op, så kom der ny direktør, og alt er gået i stå, så vi må tage udfordringen, hvis noget bliver anderledes i fremtiden.

 

Traditionen tro har foreningerne igen i år hjulpet med at sætte flagalleen  op til vores konfirmationssøndage, dette er med til at gøre dagen festlig for konfirmander og deres familier, derfor en stor tak til foreningerne for hjælpen, vi håber at må komme og bede om hjælp de kommende år.

 

Det kommer også til at se godt ud med byfornyelsesprojektet, så langt som det er kommet, det vil vi hører mere om senere.

Vi er nu nået gennem vores udviklingsplan eller næsten, og hvad så, jeg håber at I vil give indspark til nye tiltag, således at vi kan få lavet et tillæg til udviklingsplanen.

 

Ellers vil jeg  gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde gennem året, som jeg indledningsvis sagde, har der være medgang og modgang, men jeg synes vi har haft et godt sammenhold

Ligeledes tak til alle dem der har været med på mange forskellige opgaver, lige fra at plante på krogrunden, til at sidde i arbejdsgrupper med byggeprojekter eller søge fonde, jeg synes der mange ildsjæle der gør et fantastisk arbejde for vores lokalområde, tak for det.

Indlæg fra byfornyelsesprojektet

Indlæg fra stigruppen

Indlæg fra Kultufestivalen

Årets Rysling.