2012

1. Valg af dirigent Gunnar Landtved blev valgt
2. Valg af stemmetællere Peder Jacobsen og Birgit Maegaard blev valgt
3. Beretning Jens Jørgen Uhd Jepsen aflagde i år beretningen for Lokalrådet. Beretningen blev godkendt. Der henvises til beretningen nedenfor.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Steffen Høgild aflagde regnskabet. Dette blev godkendt. Der henvises til regnskabet nedenfor.
5. Aktuelle emner og planlagte aktiviteter Punktet blev henvist til senere drøftelse – se under punkt 7
6. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag indkommet
7. Valg af medlemmer til lokaludvalget. På valg er Søren Haller Clausen, Ulla Christensen, Karl Top, Streffen Høgild samt nyt medlem i stedet for Erling Clausen Følgende blev valgt: Søren Haller Clausen, Karl Top og Steffen Høgild. Det lykkedes ikke at få forslag til de 2 sidste medlemmer, hvorfor der indkaldes til ekstraordinært årsmøde den 21. april 2012 med den dagsorden at vælge yderligere 2 bestyrelses-medlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter Ulla Christensen og Aksel Jensen blev valgt
9. Valg af revisorer Peder Jacobsen og Birgit Maegaard genvalgt
10. Evt. Et enkelt spørgsmål vedr. krogrunden blev besvaret.

Ekstraordinært årsmøde lørdag den 21. april 2012:

Jf. ovenstående pkt. 7 blev der den 21. april 2012 afholdt ekstraordinært årsmøde med det formål at få valgt 2 medlemmer til bestyrelsen. Dette lykkedes, idet Hanne Nissen, Mølledamsvej 1, 5750 Ringe og Erling Hyldig, Rødamsvej 11, 5856 Ryslinge blev valgt og herefter indtrådt i bestyrelsen