2013

Referat af årsmødet den 21. marts 2013

 

1. Valg af dirigent Jens Jørgen Uhd Jepsen valgt

 

2. Valg af stemmetællere Anders Lauridsen og Flemming Jensen valgt

 

3. Beretning Formand Gunnar Landtved aflagde beretningen for 2012/2013. Beretningen blev godkendt

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab Lokalrådets kasserer Steffen Høgild aflagde regnskabet for 2012. Dette udviser et underskud på kr. 1.645 og endte med en egenkapital på kr. 41.495.

Regnskabet blev godkendt

5. Aktuelle emner og planlagte aktiviteter Der blev stillet forslag op indsamling til vandkunsten ”Folkets Kilde”. Gunnar Landtved gav udtryk for betænkelighed herved set i lyset af de øvrige indsamlinger der kommer til bl.a. hjertestartere, julebelysning og Skulpturparken.

Endvidere blev der stillet forslag om PC-aktiviteter for ældre medborgere. Gunnar Landtved kunne orientere om, at kommunen er på vej med et initiativ i den retning.

6. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag indkommet

 

7. Valg af medlemmer til Lokalrådet. Nedenstående er på valg
  • Gunnar Landtved – villig til genvalg
Genvalg
  • Erling Hyldig – villig til genvalg
Genvalg
  • Jens Jørgen Uhd Jepsen – genopstiller ikke
Per Hanfgarn valgt
8. Valg af suppleanter til Lokalrådet Aksel Jensen og Ulla Chruistensen genvalgt

 

9. Valg af revisorer og suppleant Birgit Maegaard og Peder Jacobsen genvalgt.

Jens Jørgen Uhd Jepsen valgt som suppleant

10. Eventuelt Intet

 

 

 

 

 

Referent: Jens Jørgen Uhd Jepsen