2014 15. januar

Lokalrådsmøde i Ryslinge den 15 januar 2014. kl. 19.00.

Fraværende: Søren

Afbud fra Per

Pkt 1.a Hanne skriver udkast vedr. Indsamling i Ryslinge. Lidt om borgermøde, julebelysning, flag alléen, hjertestarter, skilteskulpturen mv. og om møde den 27/3.

Karl laver en fordeling af uddelingsruter til os alle i lokalrådet.

Pkt. 1.b Behandling af spørgsmål om skiltningen til skolerne i Ryslinge.

Kristina Limbrechts spørgsmål om skiltningen ved Ellehavevej. Lokalrådet er af den opfattelse at skiltning til skolerne ikke er nødvendigt, da det er lokale borgere, der kommer på skolerne.

Pkt.1.c Skilteskulpturen. Der er givet pris fra Finn Finito på reparation af skilteskulpturen. Lokalrådet indstiller, at beløbet til reparation tages fra lokalrådet kasse.

Pkt.1. d Årsmøde den 27. marts 2014 på Ryslinge Høj og efterskole.

På valg er: Søren Haller, Steffen Høgild, Karl Top og Hanne Nissen. Derudover suppleanter. Ulla Christensen og Axel H. Jensen
Revisorer er : Birgit Maegaard og Peder Jacobsen

Pkt. 2 Struktur på gruppeaflæggelse!

Fællesspisning i forbindelse med årsmødet kl. 18:00 (prisen for SPISNING evt. 75kr ?)

Kaffe og småkager til mødet.

Kl. 19:15 afrapportering fra grupperne Erik Rahn mødeleder (Gunnar undersøger vedr. teknikken på højskolen projekter.?.)

Pressemeddelelse til Midtfyns-Posten om RL aktiviteter og de aktive grupper der arbejder efter folkemødet samt årsmødet. Steffen og Hanne udarbejder Pressemeddelelse. Karl kontakter grupper ang. input til årsmødet.

Pkt. 3. Ryslingedagen (den 7. Sep.) indkaldelse pr. telefon, vedh. Forslag

Vi skal kontakte dem, vi har fået på listen fra Gunnar. Hver forening stiller med 2 repræsentanter til mødet den 12. februar. Hvem stiller foreningerne med ang. planlægning af ryslingedagen, foreningernes aktiviteter! Skolerne, musikskolen osv.

Pkt. 4. evaluering af hjertestartere.

Flemming Dalskov er tovholder på hjertestarterkursus.

Gunnar skaffer skilte til hjertestartere, Erling laver holdere evt. i metal

Pkt. 5. Hallernes udviklingsplaner, bliver lagt på Lokalrådets hjemmeside

Pkt. 6. Skal vi havde grundlovsfest, årets Rysling?

Ja vi holder fast ved traditionen med Årets Ryslinge og Grundlovsfest. I år bliver fællesspisningen i forsamlingshuset. Gruppe 5 kan evt. (Fællesspisning) stå for det praktiske i forbindelse med spisning. Karl kontakter gr. 5.

Pkt. 7. Energi/klimatiltag?

Forslag om at holde en energidag med lokale håndværkere

Energi investeringer der kan spare udgifter til opvarmning og værdi forøge dit hus

Pkt. 8. andre tiltag?

Karl laver udkast til en side til nye tilflyttere i Ryslinge

Pkt. 9. Nyt fra Fynsland

Datoer for “os”

Årsmøde den 20. marts

Dialogmøde med politikerne den 18 juni.

Pkt. 10 Carl Nielsen arrangement 2015

Der er indledt samarbejde mellem Frimenighed, Valgmenighed, Sognekirken og Musik på Midtfyn. Mikkel Krone tager til møde 29 januar.

Pkt. 11. evt.

Referent Erling