2014 25. september

Bestyrelsesmøde i Ryslinge lokalråd torsdag den 25. september 2014 hos Marie Holtvig

Pkt. 1. godkendelse af dagsorden.

Godkendt

Pkt. 2. Evaluering af Ryslingedagen.

Økonomien er ok 4.900,00 kr. i overskud. Til næste år skal vi have aftalt priser på div. ting vi sælger inden der trykkes en folder. Bred enighed om at Ryslingedagen var en stor succes. Vi vil gerne rose styregruppen og håber at der igen til næste år er medlemmer og opbakning til styregruppen. Der vil blive indkaldt til evaluering sammen med styregruppen.

Pkt. 3. Folkemødet 9. oktober i Ryslingehallen

Folderren er lavet og trykt og den er blevet rigtig god. Lokalrådet omdeler folderen i Fjellerup og Ryslinge. Karl kontakter grupperne for at de kan forberede en status til at fremlægge på folkemødet. Grupperne aflægger efter eget ønske oplæg på folkemødet. Per efterlyser frivillige til afrydning efter folkemødet, stole og borde.

Pkt. 4. Mødet med Lokalsamfunds og Planudvalget 27. oktober.

Pkt. 5. Energitiltag i Ryslinge.

Flemming og Steffen undersøger om der er grundlag forat lave et energitiltag i Ryslinge. ”Energirigtig landsby”

Pkt.6. Work Camp, hvad skal vi?

Lokalrådet beslutter ikke at gå ind projekt.

Pkt. 7, Folkets Kilde, hvad nu?

Der er afslag fra kommunen vedr. at støtte etablering af et fundament til springvandskunst i gadekæret. Kommunen bør efter lokalrådets opfattelse genetablere en form for springvand i gadekæret, som der var inden oprensning af gadekæret. Et springvand vil kunne mindske den store algevækst der er kommet i vandet.

Pkt. 8. Skal flagalléen udvides igennem Ryslinge, nye flagstænger?

Lr. vil gerne etablere 4. stk. flagrør til flagstænger ved hver af de to byporte.

Der anskaffes 10 nye flagstænger. Pristilbud og fonde undersøges. Rør mv. til at sætte i jorden købes.

Der er stadig behov for at finde et godt sted til flagvognene.

Pkt. 9. Nyt fra arbejdsgrupperne

Hemmeside gruppen karl og Flemming: Der arbejdes på en hjemmeside www.ryslinge.dk som favner alle aktiviteter som er aktuelle for Ryslinge, kalender m.v. Der vil blive orienteret om det på møderne den 9. og 27. oktober.

Pkt. 10. evt. Herunder nyt fra Fynsland

Gunnar orienterede, vi har en udfordring i at få fibernet til 55 % i hele kommunen, derefter vil energi Fyn betale for etablering i hele kommunen.

Næste møde tirsdag den 21. oktober kl. 19.00 hos Gunnar.

Lørdag den 29. november Ryslinge lokalråd, opsætning af julebelysning.

Søndag kl. 15.00 koncert i Nazarethkirken ved Ryslinge musikskole, derefter tændes lysene i træerne ved kirken.