2015 17. juni

Pkt.  1.  Godkendelse af dagsorden.

Pkt.  2.  Ryslinge udviklingsselskab ApS. orientering ved
          Erik R. Jensen og orientering om Gråbjegvej 6.Færdiggørelse af stiftelsesdokument: RL. erfaringer med udviklingsselskab ApS. må meget gerne bruges af andre 21 lokalråd fremover. Der laves en sammenskrivning på 3 til 4 hovedpunkter fra folkemøderne/igangværende aktivitetsgrupper.Byfornyelses midler: kommunen er pt. ved at opsætte legeredskaber ved gadekæret. RL. vil meget gerne have været med på råd vedr. ovenstående tiltag og tiltag som byfornyelses initiativer fremover.

Pkt.  3.  Evaluering af Årets Rysling og grundlovsmødet: Meget positive tilbagemeldinger på begge punkter. Det brede samarbejde om afholdelsen er værd at holde fast ved fremover.  Næste år er der ide om at lave grundlovsmøde der ikke mindst har de uge som målgruppe.

Fynslands møde om egnsmødet. Marie orienterede herom og har notater.

Pkt.  4.  Ryslinge dagen den 6. september: Der er god opbakning fra mange foreninger efter samme model som 2014.

Hvad gør lokalrådet: sponsorater: Hanne laver en liste vi kan gå ud fra.

Pkt.  5 Nedsættelse af et pr. udvalg. Forslag fra Karl.  Nyhedsbrev til FB gr.

Det sker i Ryslinge og omegn.

Karl er tovholder på udarbejdelse af hjemmeside som kommer til at hedde www.ryslinge.dk, Karl, Marie og Gunnar indsamler og koordinerer stof til nyhedsbreve fremover.

Flemming arbejder videre som tovholder på velkomstfolder. Velkomstfolder til nye borgere på næste møde 19. august.

Pkt.  6.  Ungdomsråd. 5-7 unge 14 til 18 år danner en bestyrelse under LR. Karl spørger Jørn om han vil være tovholder/kontaktperson for lokalrådet til et fremtidigt ungdomsråd.

Pkt.  7.  DGI’s klyngesammenarbejde, er det noget.

Der er fællesmøde den 12 -8. Vi tager til mødet og tager beslutninger efter mødet.

Pkt.  8.  Frivillig arbejdsgruppe/er, hvordan organiseres det?  Fælles med andre foreninger.

             RL. laver et fremstød på Ryslinge dagen den 6. september 2015 med en liste/forslag til arbejdsdage mv. Karl og Hanne laver en grundliste. Flemming laver på FB. Erling skaffer noget vi kan bruge til ophængning af materiale til d. 6. sep.

Forslag om arbejdsdage hvor frivillige kan møde op, og lave opgaver sammen om ting den enkelte borger har interesse for at være med i.

Pkt.  9.  Lysavisens selvstændighed.

              Lysavisen frigives for at Paul og Per får aktivisten med lysavisen
så det fremover ikke er bundet til lokalrådet.

             Steffen undersøger spørgsmålet om brug af lokalrådets cvr. nummer og div. aktiviteter.

Pkt.  10. Hjemmesiden, og manglende referater på denne.

              Der mangler et referat fra lokalrådets møde i maj.

Pkt.  11 evt.